:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การจัดทำแผนคำรับรองในระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการสำนักงาน กศน. DMIS 61 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256
วัน เวลา ส่ง 12 ก.พ. 6116:45:51
จาก กลุ่มอำนวยการ
ที่ ศธ 0210.60/237

 จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการ   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1