:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอส่งมอบเครื่องมือประเมินระดับการรู็หนังสือของนักศึกษา กศน.
วัน เวลา ส่ง 12 ก.พ. 6113:34:27
จาก กลุ่มอำนวยการ
ที่ ศธ ศธ0210.60/224

 ขอส่งมอบเครื่องมือประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน.เพื่อเป็นคู่มือเพื่อนำผลจากการประเมินมาพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ ให้มีประสิทธิภาพ   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1