:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา
วัน เวลา ส่ง 12 ก.พ. 6109:21:33
จาก กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๖๐/๒๑๘

 ขอให้สถานศึกษาแจ้งตอบรับเข้าร่วมโครงการ จำนวน  ๕ คน ประกอบด้วย ผอ. อำเภอ ๑ คน และครูกศน. ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผน จำนวน ๔ คน รวมอำเภอละ จำนวน ๕ คน ส่งภายใน วันที่ ๑๕ ก.พ. ๒๕๖๑   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1