:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะวิทยากรฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C)
วัน เวลา ส่ง 08 ก.พ. 6110:44:16
จาก กลุ่มส่งเสริมการศึกษา
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๖๐/๒๐๙

 ขอให้วิทยากร ที่ได้รับแต่งตั้งตามคำสั่งฯ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อม ในวันที่ 13 ก.พ.61 เวลา 13.00 น. ณ ค่ายลูกเสือพลาญชัย จ.ร้อยเอ็ด   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1