:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง แนวปฏิบัติกรณีข้าราชการได้รับหมายเรียกให้ไปเป็นพยานในศาลหรือถูกเรียกให้ไปให้ถ้อยคำต่อพนักงานสอบสวน
วัน เวลา ส่ง 06 ก.พ. 6109:32:59
จาก กลุ่มอำนวยการ
ที่ ศธ 0210.60/200

จึงเรียนมาเพื่อทราบ    ดาวน์โหลดไฟล์ที่1