:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การจัดทำแผนการจจัดการความรู้รายบุคคล
วัน เวลา ส่ง 01 ก.พ. 6114:02:27
จาก กลุ่มอำนวยการ
ที่ ศธ 0210.60/171

 จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการ   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1