:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง แจ้งวิทยากรครู(ก)เน็ตประชารัฐ เข้าร่วมกิจกรรม
วัน เวลา ส่ง 29 ม.ค. 6114:20:36
จาก กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
ที่ ศธ ศธ0210.60/153

แจ้งวิทยากรเน็ตประชารัฐครู(ก) เข้าร่วมกิจกรรมการจัดอบรนในวันที่ 31 ม.ค.61 ณ ศาลาประชาคมบ้านนาเรียง อ.กุดชุม จ.ยโสธร    ดาวน์โหลดไฟล์ที่1