:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๑ งบอุดหนุนค่าหนังสือเรียน ภ.๒/๒๕๖๐ เพิ่มเติม
วัน เวลา ส่ง 29 ม.ค. 6113:36:37
จาก กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๖๐/๑๔๐

 สำนักงาน กศน. แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๑ งบอุดหนุนค่าหนังสือเรียน ภ.๒/๒๕๖๐ เพิ่มเติม รายละเอียดดังแนบ   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1