:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๑ งบอุดหนุนค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภ.๒/๒๕๖๐ เพิ่มเติม
วัน เวลา ส่ง 29 ม.ค. 6113:32:51
จาก กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๖๐/๑๓๗

สำนักงาน กศน.จังหวัด แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๑ งบอุดหนุนค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภ.๒/๒๕๖๐ เพิ่มเติม รายละเอียดดังแนบ