:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การอบรมลูกเสือวิสามัญขั้นความรู้เบื้องต้นเพื่อทบทวนวิทยากรผ้บังคับบัญชาลูกเสือวิสามัญ
วัน เวลา ส่ง 24 ม.ค. 6110:26:54
จาก กลุ่มส่งเสริมการศึกษา
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๖๐/๑๒๐

 แจ้ง กศน.อำเภอส่งรายชื่อลูกเสือ และเข้าร่วมการอบรมตามวัน เวลา และสถานที่ ตามกำหนด   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1