:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง เชิญบุคลากรร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อมูล DMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ภาคตะวันออกเฉียงเห
วัน เวลา ส่ง 17 ม.ค. 6114:18:29
จาก กลุ่มอำนวยการ
ที่ ศธ 0210.60/085

จึงเรียนมาเพื่อทราบ    ดาวน์โหลดไฟล์ที่1