:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง แนวทางการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
วัน เวลา ส่ง 17 ม.ค. 6113:54:14
จาก กลุ่มอำนวยการ
ที่ ศธ 0210.60/088

 ตามที่สำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร ได้หารือกับหน่วยงานตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศน. เรื่องการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จึงแจ้งให้ทราบและถือปฏิบัติตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1