:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การขอรับงบประมาณเงินอุดหนุนค่าสิ่งอำนวยความสะดวกคนพิการ
วัน เวลา ส่ง 17 ม.ค. 6113:31:36
จาก กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๖๐/๐๘๔

 ขอให้สถานศึกษาที่จัดการศึกษาคนพิการจัดทำข้อมูลตามแบบฟอร์ม ส่งให้ กศน.จังหวัดภายใน 22 ม.ค. 2561   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1