:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การนิเทศ ติดตามผลการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษา
วัน เวลา ส่ง 12 ม.ค. 6110:51:17
จาก กลุ่มอำนวยการ
ที่ ศธ 0210.60/068

สำนักงาน กศน.ได้มอบหมายให้ สำนักงาน กศน.จังหวัด นิเทศ ติดตามผลการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตามนโยบายและจุดเน้นของสำนักงาน กศน.ประจำปีงบประมาณ 2561 ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1