:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม
วัน เวลา ส่ง 09 ม.ค. 6115:01:46
จาก กลุ่มอำนวยการ
ที่ ศธ 0210.60/052

 ตามที่ส่งหนังสือ ศธ 0210.60/051 ลงวันที่ 9 มกราคม 2561 ไปแล้วนั้น  สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้พิจารณาให้ตอบแบบสอบถามและได้ส่งตารางเปรียบเทียบให้ใช้ประกอบการพิจารณา ตามรายละเอียดที่ส่งมาด้วยนี้   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1