:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม
วัน เวลา ส่ง 09 ม.ค. 6114:45:27
จาก กลุ่มอำนวยการ
ที่ ศธ 0210.60/051

 สำนักงาน กศน.จังหวัดจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ให้ท่านประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตอบแบบสอบถามบนเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ค.ศ. www.otepc.go.th ระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2560 ถึง 14 มกราคม 2561 ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1