:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมทบทวนวิชาผู้บังคับบัญชาลูกเสือวิสามัญ
วัน เวลา ส่ง 09 ม.ค. 6114:14:42
จาก กลุ่มส่งเสริมการศึกษา
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๖๐/๐๕๓

 ขอให้ กศน.อำเภอคัดเลือกครู ที่ผ่านการอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือวิสามัญ และได้รับวูดแบจด์ 2 ท่อน เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเป็นวิทยากรลูกเสือระดับจังหวัด ตามจำนวนที่กำหนด และเตรียมลูกเสือวิสามัญ อำเภอละ 10 คนเพื่อเข้าค่ายพักแรม 3 วัน 2 คืน   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1