:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การนิเทศ ติดตามผลการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานของสำนักงาน กศน.ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
วัน เวลา ส่ง 09 ม.ค. 6114:09:13
จาก กลุ่มส่งเสริมการศึกษา
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๖๐/๐๔๑

 แจ้งการนิเทศ ติดตามผลการจัดกิจกรรม กศน.ในปี ๒๕๖๑ โดยมีเครื่องมือนิเทศ ให้ กศน.อำเภอได้เตรียมรับการนิเทศ โดยได้แจกในวันประชุมประจำเดือนให้ผู้บริหารอำเภอแล้ว และส่งสำเนาหนังสือให้ครู ที่มาคัดเลือกข้อสอบในวันที่ 9 ม.ค.61 ไปด้วยแล้ว   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1