§ҹѺ˹ѧ
ͧ เข้ารับการอบรมเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย

ѧ §ҹѺ˹ѧͩѺ
ŧѺسҡ͡
.   
ҹ