04 มี.ค. 64    เปลี่ยนสถานที่สอบ N-NET ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
02 มี.ค. 64    สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือน ก.พ. 64  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
02 มี.ค. 64    รายงานสถิติผุ้ใช้บริการห้องสมุดฯ เดือนกุมภาพันธ์ 64  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
02 มี.ค. 64    รายงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเดือนกุมภาพันธ์ 64  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
02 มี.ค. 64    นำส่งแผนกิจกรรมส่งเสริมการอ่านประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
02 มี.ค. 64    สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
02 มี.ค. 64    การดำเนินงานโครงการจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
02 มี.ค. 64    รายงานผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและเสริมสร้างความเข้าใจ  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
02 มี.ค. 64    รายงานจดหมายข่าว ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
01 มี.ค. 64    รายงานผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและเสริมสร้างความเข้าใจ  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
01 มี.ค. 64    สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖4  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
01 มี.ค. 64    รายงานการสำรวจข้อมูลห้องสมุดประชาชน  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
01 มี.ค. 64    รายงานการจัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
01 มี.ค. 64    รายงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
01 มี.ค. 64    รายงานสถิติข้อมูลผู้ใช้บริการห้องสมุดประชาชนอำเภอค้อวัง  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
01 มี.ค. 64    ส่งแผนการจัดกิจกรรมห้องสมุดประชาชนอำเภอค้อวัง  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
01 มี.ค. 64    การรายงานผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและเสริมสร้างความเข้าใจ  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
01 มี.ค. 64    รายงานการตอบแบบสำรวจข้อมูลพื้นฐานห้องสมุดประชาชนฯออนไลน์  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
01 มี.ค. 64    รายงานผลการดำเนินงานด้านป้องกันและเสริมสร้างความเข้าใจ  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
01 มี.ค. 64    จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจดำเดือน ก.พ. 64  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
01 มี.ค. 64    ขออนุมัติแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เดือน มี.ค.ุ64  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
01 มี.ค. 64    รายงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ประจำเดือน ก.พ.2564  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
01 มี.ค. 64    รานงานจำนวนผู้ใช้บริการห้องสมุดประชาชนอำเภอทรายมูล ก.พ. 64  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
01 มี.ค. 64    รายงานผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและเสริมสร้างความเข้าใจ  กศน. อำเภอคำเขื่อนแก้ว      รับ
01 มี.ค. 64    การรายงานผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและเสริมสร้างความเข้าใจ  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
01 มี.ค. 64    จดหมายข่าวเดือนกุมภาพันธ์2564  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
01 มี.ค. 64    รายงานจำนวนผู้ใช้บริการห้องสมุดประชาชนอำเภอไทยเจริญ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
01 มี.ค. 64    การรายงานผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและเสริมสร้างความเข้าใจ  กศน. อำเภอกุดชุม      รับ
01 มี.ค. 64    รายงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
01 มี.ค. 64    แผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดประชาชนอำเภอไทยเจริญ ประจำเดือน มีนาคม 2564  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
26 ก.พ. 64    สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
25 ก.พ. 64    รางวัล เกียรติบัตร เกียรติยศ และผลงานดีเด่นของสถานศึกษา กศน.อำเภอไทยเจริญ ประจำปี ๒๕๖๑ – ๒  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
25 ก.พ. 64    ส่งจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์เดือนกุมภาพันธ์ 2564  กศน. อำเภอคำเขื่อนแก้ว      รับ
25 ก.พ. 64    รางวัล เกียรติบัตร และผลงานดีเด่นของสถานศึกษา  กศน. อำเภอคำเขื่อนแก้ว      รับ
25 ก.พ. 64    รางวัล เกียรติบัตร และผลงานดีเด่นของสถานศึกษา  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
24 ก.พ. 64    รายงานข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
24 ก.พ. 64    การสำรวจข้อมูลจำนวนผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษาฯ  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
23 ก.พ. 64    รายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยมยั่งยืน  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
23 ก.พ. 64    รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานการจัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
23 ก.พ. 64    รายงานไทยนิยม  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
22 ก.พ. 64    การรับสมัครฝึกอบรมบุคลากรลูกเสือ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
22 ก.พ. 64    รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 25  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
22 ก.พ. 64    รายงานการขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณา  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
22 ก.พ. 64    โครงการสานสายใย กศน.9  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
22 ก.พ. 64    การสำรวจข้อมูลพื้นฐานห้องสมุดฯ  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
19 ก.พ. 64    การรับสมัครฝึกอบรมบุคลากรลูกเสือ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
19 ก.พ. 64    โครงการสานสายใย กศน. 9  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
19 ก.พ. 64    การรับสมัครฝึกอบรมบุคลากรลูกเสือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
19 ก.พ. 64     การสำรวจข้อมูลพื้นฐานห้องสมุดประชาชนฯ ตามนโยบายและข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
18 ก.พ. 64    โครงการสานสายใย กศน.9  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
18 ก.พ. 64    รายงานการประชุมประจำเดือนมกราคม64  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
16 ก.พ. 64    นำส่งเด็กนอกระบบ  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
15 ก.พ. 64    นำส่งแบบสอบถามข้อมูลเด็กนอกระบบการศึกษา  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
15 ก.พ. 64    ส่งแบบสอบถามข้อมูลครูนอกระบบการศึกษาและแบบสอบถามข้อมูลเด็กนอกระบบการศึกษา  กศน. อำเภอกุดชุม      รับ
15 ก.พ. 64    ขออนุญาตลาพักผ่อน  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
15 ก.พ. 64    รายงานแบบตอบรับ กศน.ต้นแบบ ๕ ดี พรีเมี่ยม  กศน. อำเภอกุดชุม      รับ
11 ก.พ. 64    รายงานการประชุมประจำเดือน มกราคม 2564  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
11 ก.พ. 64    สรุปรายงานการประชุมสถานศึกษา  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
11 ก.พ. 64    การสอบวัดผลสัมฤทธฺ์กลางภาค2/2563  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
10 ก.พ. 64    การดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์กลางภาคเรียนที่2/2563  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
10 ก.พ. 64    การรายงานผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและเสริมสร้างความเข้าใจ  กศน. อำเภอกุดชุม      รับ
10 ก.พ. 64    รายงานผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและเสริมสร้างความเข้าใจ  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
10 ก.พ. 64    รายงานการประชุมประจำเดือนมกราคม ๒๕๖4  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
09 ก.พ. 64    การสมัครขอรับรางวัลรัฐ ประจำปี พ.ศ.2564  กศน. อำเภอกุดชุม      รับ
08 ก.พ. 64    รายงานการประชุมประจำเดือนบุคลากร เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
08 ก.พ. 64    การคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม ประจำปีงบประมาณ 2564  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
08 ก.พ. 64    รายงานผลการคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ ๕ ดี พรีเมี่ยม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  กศน. อำเภอกุดชุม      รับ
08 ก.พ. 64    การสมัครขอรับรางวัลรัฐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
08 ก.พ. 64    แจ้งไม่ประสงค์ขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2564  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
08 ก.พ. 64    การสมัครขอรับรางวัลรัฐ ประจำปี พ.ศ.2564  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
08 ก.พ. 64    การสมัครขอรับรางวัลรัฐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
08 ก.พ. 64    การคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
03 ก.พ. 64    รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
03 ก.พ. 64    รายงานการขอใช้งานบัญชีอีเมล์แบบองค์กร  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
03 ก.พ. 64    ส่งจดหมายข่าวประจำเดือนมกราคม  กศน. อำเภอคำเขื่อนแก้ว      รับ
03 ก.พ. 64    การดำเนินงานโครงการจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
03 ก.พ. 64    รายงานผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและเสริมสร้างความเข้าใจ  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
02 ก.พ. 64    สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือนมกราคม 2564  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
02 ก.พ. 64    การคัดเลือก กศน. ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
01 ก.พ. 64    ส่งแผนการจัดกิจกรรมห้องสมุดอำเภอคำเขื่อนแก้ว  กศน. อำเภอคำเขื่อนแก้ว      รับ
01 ก.พ. 64    รายงานจำนวนผู้ใช้บริการ  กศน. อำเภอคำเขื่อนแก้ว      รับ
01 ก.พ. 64    รายงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  กศน. อำเภอคำเขื่อนแก้ว      รับ
01 ก.พ. 64    ส่งแผนการจัดกิจกรรมห้องสมุดประชาชนอำเภอค้อวัง  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
01 ก.พ. 64    รายงานสถิติข้อมูลผู้ใช้บริการห้องสมุดประชาชนอำเภอค้อวัง  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
01 ก.พ. 64    รายงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
01 ก.พ. 64    จัดทำข้อมูลในการขอรับงบประมาณงบเงินอุดหนุนรายการค่าสิ่งอำนวยความสะดวกฯ สำหรับคนพิการ  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
01 ก.พ. 64    ส่งข้อมูลขอรับงบประมาณ สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
01 ก.พ. 64    จัดทำข้อมูลในการขอรับงบประมาณงบเงินอุดหนุนรายการค่าสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และ ความช่วยเหลืออ  กศน. อำเภอกุดชุม      รับ
01 ก.พ. 64    การรายงานผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและเสริมสร้างความเข้าใจ  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
01 ก.พ. 64    สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน มกราคม 2564  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
01 ก.พ. 64    รายงานสถิติผู้ใช้บริการห้องสมุดฯประจำเดือนมกราคม 2564  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
01 ก.พ. 64    รายงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านประจำเดือนมกราคม 2564  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
01 ก.พ. 64    นำส่งแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเดือนกุมภาพันธ์ 2564  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
29 ม.ค. 64    รายงานจดหมายข่าว ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖4  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
29 ม.ค. 64    เรื่อง จัดทำข้อมูลในการขอรับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุน รายการค่าสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อบริการ  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
29 ม.ค. 64    การคัดเลือกผลิตภัณฑ์/บริการ กศน.ดีเด่น  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
29 ม.ค. 64    ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
29 ม.ค. 64    การเข้าร่วมโครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาหลักสูตรการศึกษา นอกระบบระดั  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
29 ม.ค. 64    สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
29 ม.ค. 64    รายงานผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและเสริมสร้างความเข้าใจ  กศน. อำเภอคำเขื่อนแก้ว      รับ
28 ม.ค. 64    จดหมายข่าวประจำเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖4  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
28 ม.ค. 64    จดหมายข่าวประจำเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖4        รับ
28 ม.ค. 64    สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2564  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
28 ม.ค. 64    การคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
28 ม.ค. 64    ขอเชิญร่วมโครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การศึกษานอกระบบระดับการศึกษา ขั  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
28 ม.ค. 64    การเข้าร่วมโครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาฯ  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
28 ม.ค. 64    รายงานผลการดำเนินงาน ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรการป้องกัน แก้ไข ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
28 ม.ค. 64    รายงานผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและเสริมสร้างความเข้าใจ  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
28 ม.ค. 64    ขอหนังสือรับรองเงินเดือน บัตรจ่ายเงินเดือน และหนังสือ  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
27 ม.ค. 64    การรายงานผลการดำเนินงานด้านการป้องกันเเละเสริมสร้างความเข้าใจ  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
27 ม.ค. 64    รายงานสำรวจความคิดเห็นกิจกรรมกพช.  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
26 ม.ค. 64    รายงานผลการดำเนินงาน ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการป้องกันแก้ไข ปัญหา ฝุ่นละอองขน  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
26 ม.ค. 64    รายงานผลการดำเนินงาน ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการป้องกัน แก้ไข ปัญหา ฝุ่นละอองขนาดเล็ก  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
26 ม.ค. 64    นำส่งเงินการจำหน่ายครุภัณฑ์ ประจำปี ๒๕๖๓  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
26 ม.ค. 64    จดหมำยข่าวประจำเดือนมกราคม 2564  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
26 ม.ค. 64    รายงานผลการดำเนินงาน เรื่องมาตรการป้องกัน ฝุ่นละออง  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
25 ม.ค. 64    สำรวจความคิดเห็นกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
22 ม.ค. 64    ขอเชิญประชุมปฏิบัติการสร้างข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
22 ม.ค. 64    แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมจัดทำข้อสอบ  กศน. อำเภอคำเขื่อนแก้ว      รับ
21 ม.ค. 64    ขอเชิญประชุมปฏิบัติการสร้างข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึ  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
21 ม.ค. 64    ส่งแบบตอบรับผู้เข้าร่วมประชุม  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
21 ม.ค. 64    รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานการจัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
20 ม.ค. 64    ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
20 ม.ค. 64    ขอเชิญประชุมปฏิบัติการสร้างข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการ  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
20 ม.ค. 64    รายงานผลการรับการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของส่วนราชการ หน่ว  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
20 ม.ค. 64    การรายงานผลการรับการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ของส่วนราชการ ห  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
20 ม.ค. 64    ขอความอนุเคระาห์ประชาสัมพันธ์การตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ2564  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
19 ม.ค. 64    รายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
19 ม.ค. 64    รายงานผลการรับส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของส่วนราชการฯ  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
19 ม.ค. 64    รายงานผลการรับการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษานอระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
19 ม.ค. 64    การรายงานผลการประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้เรื่องกลไกลประชารัฐและการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยมยั่งยืน  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
19 ม.ค. 64    ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2564  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
15 ม.ค. 64    ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2564  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
14 ม.ค. 64    รายงานการประชุมประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖3  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
14 ม.ค. 64    แจ้งการรายงานตัว ครู กศน.ตำบล  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
13 ม.ค. 64    ส่งตัวพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
13 ม.ค. 64    ส่งตัวพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
13 ม.ค. 64    ส่งรายงานการประชุมประจำเดือนธันวาคม 2563  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
12 ม.ค. 64    แจ้งความประสงค์ขออัตราครูผู้สอนคนพิการ  กศน. อำเภอกุดชุม      รับ
12 ม.ค. 64    รายงานการประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2563  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
11 ม.ค. 64    รายงานการจัดกิจกรรมวันดินโลก เพิ่มเติม  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
11 ม.ค. 64    รายงานการประชุมเดือนมกราคม 2564  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
11 ม.ค. 64    รายงานการจัดกิจกรรมวันดินโลก  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
11 ม.ค. 64    การจัดกิจกรรมวันดินโลก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
11 ม.ค. 64    ขอเชิญท่านร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการ “ศ.ค.ส.ศึกษาธิการ ส่งสุขให้น้อง”  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
08 ม.ค. 64    เชิญเป็นเกียรติการดำเนินการจัดกิจกรรม "ศ.ค.ส.ศึกษาธิการ ส่งความสุขให้น้อง"  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
08 ม.ค. 64    ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันดินโลก ปี 2563  กศน. อำเภอกุดชุม      รับ
08 ม.ค. 64    สั่งข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2/2563  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
08 ม.ค. 64    สั่งข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2/2563  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
08 ม.ค. 64    การจัดกิจกรรมวันดินโลก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
08 ม.ค. 64    รายงานผลการประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้าเรื่องกลไกลประชารัฐและผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยมย  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
08 ม.ค. 64    แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนฯ  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
08 ม.ค. 64    การส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมการเตรียมการฝึกอบรมโครงการเครือข่ายหมู่บ้าน/ชุมชน ร่วมใจต้านยาเสพติดประจำปีง  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
08 ม.ค. 64    การส่งจำนวนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
08 ม.ค. 64    รายงานการจัดกิจกรรมวันดินโลก  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
07 ม.ค. 64    รายงานผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและเสริมสร้างความเข้าใจ  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
07 ม.ค. 64    รายงานผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและเสริมสร้างความเข้าใจ  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
07 ม.ค. 64    การเตรียมการฝึกอบรมโครงการเครือข่ายหมู่บ้าน/ชุมชน ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
07 ม.ค. 64    รายงานการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 1/2563  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
06 ม.ค. 64    ขอความอนุเคราะห์บุคลากร  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
06 ม.ค. 64    รายงานผลการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1/2563  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
06 ม.ค. 64    รายงานผลจัดพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 1 63  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
06 ม.ค. 64    รายงานผลการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนภาคเรียนที่ 1/2563  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
06 ม.ค. 64    รายงานจำนวนผู้ใช้บริการห้องสมุดประชาชนอำเภอไทยเจริญ ประจำเดือน ธันวาคม 2563  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
06 ม.ค. 64    แบบรายงานรายชื่อเยาวชนเข้ารับการฝึกอบรม  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
06 ม.ค. 64    รายงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ประจำเดือน ธันวาคม 2563  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
06 ม.ค. 64    แผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดประชาชนอำเภอไทยเจริญ ประจำเดือน มกราคม 2564  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
06 ม.ค. 64    รายงานจำนวนผู้ใช้บริการห้องสมุดประชาชนอำเภอไทยเจริญ ประจำเดือน ธันวาคม 2563  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
06 ม.ค. 64    รายงานผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและเสริมสร้างความเข้าใจ  กศน. อำเภอคำเขื่อนแก้ว      รับ
06 ม.ค. 64    ส่งสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓  กศน. อำเภอกุดชุม      รับ
05 ม.ค. 64    การดำเนินงานโครงการจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
05 ม.ค. 64    จดหมายข่าวประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖3  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
05 ม.ค. 64    การรายงานผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและเสริมสร้างความเข้าใจ  กศน. อำเภอกุดชุม      รับ
05 ม.ค. 64    การเปลี่ยนพื้นที่ปฏิบัติงานของพนักงานราชการ  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
05 ม.ค. 64    ส่งตัวพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
05 ม.ค. 64    ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการสานสัมพันธ์ปันสุขเพื่อน้อง  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
05 ม.ค. 64    สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคม 2563  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
05 ม.ค. 64    รายงานผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและเสริมสร้างความเข้าใจ  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
05 ม.ค. 64    การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
04 ม.ค. 64     รายงานการจัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
04 ม.ค. 64    ส่งแผนการจัดกิจกรรมห้องสมุดประชาชนอำเภอค้อวัง  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
04 ม.ค. 64    รายงานสถิติข้อมูลผู้ใช้บริการห้องสมุดประชาชนอำเภอค้อวัง  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
04 ม.ค. 64    รายงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
04 ม.ค. 64    รายงานจำนวนผู้ใช้บริการห้องสมุดประชาชน ประจำเดือนธันวาคม 2563  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
04 ม.ค. 64    ส่งตัวพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
04 ม.ค. 64    รายงานจำนวนผู้ใช้บริการห้องสมุดประชาชน ประจำเดือนธันวาคม 2563  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
02 ม.ค. 64    สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖3  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
02 ม.ค. 64    สรุปประจำเดือนธค.ุ63  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
30 ธ.ค. 63    สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน ธันวาคม 2563  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
30 ธ.ค. 63    จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจดำเดือน ธ.ค. 63  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
29 ธ.ค. 63    การสำรวจและยืนยันความพร้อมการจัดการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ. 2564  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
28 ธ.ค. 63    รายงานจดหมายข่าว ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
28 ธ.ค. 63    รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานการจัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
28 ธ.ค. 63    ส่งแบบสำรวจข้อมูลเพื่อการวางแผนผลิตและถ่ายทำรายการ " เรียนนอกรั้ว"  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
25 ธ.ค. 63     สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
25 ธ.ค. 63    การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
25 ธ.ค. 63    การสำรวจและยืนนันความพร้อมการจัดอบรมผู้ดูแลผุ้สุงอายุ ประจำปี พ.ศ. 2564  กศน. อำเภอกุดชุม      รับ
23 ธ.ค. 63    การขอรับเข็มเชิดชูเกียรติครู กศน. ประจำปี พ.ศ. 2564  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
23 ธ.ค. 63    ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องผลการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ ประเ  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
23 ธ.ค. 63    ขใการขอรับเข็มเชิดชูเกียรติครู กศน. ประจำปี 2563  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ