11 ส.ค. 63    สำรวจที่ตั้ง กศน.ตำบล  กศน. อำเภอคำเขื่อนแก้ว      รับ
11 ส.ค. 63    การสำรวจที่ตั้ง กศน.ตำบล  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
10 ส.ค. 63     ส่งแบบตอบรับร่วมอบรมเรื่องการปกครองระบบประชาธิปไตยฯ  กศน. อำเภอคำเขื่อนแก้ว      รับ
10 ส.ค. 63    รายงานจำนวนผู้ใช้บริการห้องสมุดประชาชน ประจำเดือนกรกฎาคม 2563  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
10 ส.ค. 63    ขออนุญาตลากิจส่วนตัว  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
07 ส.ค. 63    ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมอบรม  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
07 ส.ค. 63    เข้ารับการอบรมเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
06 ส.ค. 63    รายงานผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและเสริมสร้างความเข้าใจ  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
06 ส.ค. 63    ขอเชิญเข้าอบรมเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิไตยฯ  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
06 ส.ค. 63    ขอเชิญเข้ารับการอบรมเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหาก  กศน. อำเภอกุดชุม      รับ
06 ส.ค. 63    ขอเชิญร่วมทำบุญทอกผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุม ห้องวิชาชีพ และปรับปรุงภูมิทัศน  กศน. อำเภอกุดชุม      รับ
06 ส.ค. 63    ตอบรับการเข้าร่วมอบรม  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
05 ส.ค. 63    สรปผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและเสริมสร้างความเข้าใจ  กศน. อำเภอเมืองยโสธร      รับ
05 ส.ค. 63    สรุปผลการปฎิบัติงาน ประจำเดือน กรกฎาคม 2563  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
05 ส.ค. 63    สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน กรกฎาคม 2563  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
05 ส.ค. 63    ขอเชิญเข้ารับการการอบรมเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระม  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
05 ส.ค. 63    ขอทราบแผนแม่บท อพ.สธ.-หน่วยงาน ระยะที่ ๕ ปีที่เจ็ด (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) ฯ  กศน. อำเภอกุดชุม      รับ
05 ส.ค. 63    สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน กรกฎาคม 2563  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
05 ส.ค. 63    แผนแม่บท อพ.สธ.หน่วยงานระยะที่ ๕ปีที่เจ็ด  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
04 ส.ค. 63    ส่งสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓  กศน. อำเภอกุดชุม      รับ
04 ส.ค. 63    ขอเชิญทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุมห้องวิชาชีพ และปรับปรุงภูมิทัศน์สำนั  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
04 ส.ค. 63    การรายงานผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและเสริมสร้างความเข้าใจ  กศน. อำเภอกุดชุม      รับ
03 ส.ค. 63    ขอเปลี่ยนแปลงวันจัดกิจกรรม  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
03 ส.ค. 63    รายงานผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและเสริมสร้างความเข้าใจ  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
03 ส.ค. 63    รายงานสถิติและข้อมูลจำนวนสมาชิกห้องสมุดประชาชนอำเภอมหาชนะชัย ก.ค.63  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
03 ส.ค. 63    กิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดประชาชนอำเภอมหาชนะชัย ก.ค.63  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
03 ส.ค. 63    แผนการจัดกิจกรรมห้องสมุดประชาชนอำเภอมหาชนะชัย ส.ค. 63  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
01 ส.ค. 63    รายงานผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและเสริมสร้างความเข้าใจ  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
01 ส.ค. 63    จดหมายข่าวประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖3  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
01 ส.ค. 63    จดหมายข่าวเดือน กค 63  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
01 ส.ค. 63    สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือนกรกฎาคม 63  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
01 ส.ค. 63    รายงานผลการดำเนินงานด้านป้องกันและเสริมสร้างความเข้าใจ  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
01 ส.ค. 63    ขออนุมัติแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เดือน ส.ค.ุ63  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
31 ก.ค. 63    รายงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ประจำเดือน ก.ค.2563  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
31 ก.ค. 63    รานงานจำนวนผู้ใช้บริการห้องสมุดประชาชนอำเภอทรายมูล  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
31 ก.ค. 63    รายงานจำนวนผู้ใช้บริการห้องสมุดฯ ก.ค. 2563  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
31 ก.ค. 63    รายงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเดือนกรกฏาคม 63  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
31 ก.ค. 63    รายงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเดือนกรกฏาคม 63  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
31 ก.ค. 63    นำส่งแผนห้องสมุดเดือนสิงหาคม 2563  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
31 ก.ค. 63    รายงานจดหมายข่าวประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖3  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
31 ก.ค. 63    รายงานผลการดำเนินเงานด้านการป้องกันและเสริมสร้างความเข้าใจ  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
31 ก.ค. 63    รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานการจัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
31 ก.ค. 63    รายงานการจัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
31 ก.ค. 63    รายงานผลการจัดกิจกรรมจิตอาสาและจิตอาสาเฉพาะกิจในปีงบประมาณ ๒๕๖๓  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
31 ก.ค. 63    รายงานผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและเสริมสร้างความเข้าใจ  กศน. อำเภอคำเขื่อนแก้ว      รับ
31 ก.ค. 63    รายงานสถานที่ตั้งกศน.ตำบล  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
30 ก.ค. 63    การสำรวจสถานที่ตั้ง กศน.ตำบล  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
30 ก.ค. 63    การจัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
30 ก.ค. 63    การจัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓        รับ
30 ก.ค. 63    ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลบุคลากร  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
30 ก.ค. 63    การสำรวจสถานที่ตั้ง กศน.ตำบล  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
30 ก.ค. 63    ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลบุคลากร  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
29 ก.ค. 63    การรายงานจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖3  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
29 ก.ค. 63    รายงานผลการดำเนินโครงการจิตอาสา ฯ  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
29 ก.ค. 63    รายงานผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาประจำเดือน ก.ค.63  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
29 ก.ค. 63    การสำรวจข้อมูลบุคลากร  กศน. อำเภอคำเขื่อนแก้ว      รับ
29 ก.ค. 63    รายงานสำรวจข้อมูลบุคลากร  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
29 ก.ค. 63    สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน กรกฎาคม 2563  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
29 ก.ค. 63    ส่งแบบสำรวจบุคลากรในสังกัดที่ยังไม่มีใบประกอบวิชาชีพ  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
29 ก.ค. 63    การรายงานผลโครงการจิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจทุกวันที่ 4  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
29 ก.ค. 63    รายงานผลการปฏิบัติงานจิตอาสาฯ  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
29 ก.ค. 63    ขอทราบแผนแม่บท ฯ  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
23 ก.ค. 63    การส่งข้อมูลจำนวนข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1/2563  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
22 ก.ค. 63    รายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยมยั่งยืน  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
21 ก.ค. 63    รายงานไทยนิยม  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
21 ก.ค. 63    แจ้งเลือ่นโครงการดิจิทัลรุ่นที่ 2  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
18 ก.ค. 63    รายงานความคืบหน้าการดำเนินการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
17 ก.ค. 63    รายงานความคืบหน้าการดำเนินการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
17 ก.ค. 63    รายงานการประชุมประจำบุคลากร เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
17 ก.ค. 63    รายงานความคืบหน้าการดำเนินการขับเคลื่อนหลักสูตรด้านการทุจริตศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
17 ก.ค. 63    รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการขับเคลื่อนหลักสูตรด้านทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
17 ก.ค. 63    รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการขับเคลื่อนหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
17 ก.ค. 63    รายงานการประชุมประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖3  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
17 ก.ค. 63    รายงานการประชุมประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖3  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
17 ก.ค. 63    รายงานการประชุมประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖3  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
16 ก.ค. 63    รายงานการประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2563  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
16 ก.ค. 63    การสำรวจสถานที่ตั้ง กศน.ตำบล  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
14 ก.ค. 63    ส่งรายงานการประชุมประเดือนมิถุนายน2563  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
14 ก.ค. 63    รายงานการสำรวจสถานที่ตั้ง กศน.ตำบล  กศน. อำเภอกุดชุม      รับ
13 ก.ค. 63    การสำรวจสถานที่ตั้ง กศน.ตำบล  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
10 ก.ค. 63    ขอเชิญเป็นประธานในพิธีปิดโครงการ  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
10 ก.ค. 63    รายงานผลการจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก(๒๖ มิถุนายน) ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๓  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
08 ก.ค. 63    การรายงานผลการนิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมตามนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานของ สำนักงาน กศน. ไ  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
08 ก.ค. 63    การรายงานผลการนิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมตามนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานของ สำนักงาน กศน. ไ  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
08 ก.ค. 63    จดหมายข่าวเดือนมิถุนายน 63  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
08 ก.ค. 63    สรุปผลการปฏิบัติงานเดือนมิถุนายน63  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
08 ก.ค. 63    สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓  กศน. อำเภอกุดชุม      รับ
05 ก.ค. 63    สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน มิถุนายน 2563  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
03 ก.ค. 63    การดำเนินงานโครงการจิตอาสา "เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัต่ริย์"  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
03 ก.ค. 63    จดหมายข่าวเดือนมิถุนายน 2563  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
03 ก.ค. 63    การประเมินความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2563 ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
03 ก.ค. 63    การประเมินความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2563 ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
03 ก.ค. 63    รายงานผลการจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก(๒๖ มิถุนายน)ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓  กศน. อำเภอกุดชุม      รับ
02 ก.ค. 63    การดำเนินงานโครงการจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
02 ก.ค. 63    การรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
02 ก.ค. 63    รายงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
02 ก.ค. 63    แผนการจัดกิจกรรมห้องสมุดประชาชนอำเภอมหาชนะชัย ก.ค. 63  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
02 ก.ค. 63    กิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดประชาชนอำเภอมหาชนะชัย มิ.ย.63  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
02 ก.ค. 63    รายงานสถิติและข้อมูลจำนวนสมาชิกห้องสมุดประชาชนอำเภอมหาชนะชัย มิ.ย.63  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
02 ก.ค. 63    เครื่องมือสำรวจทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐด้วยตนเอง  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
02 ก.ค. 63    สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน มิถุนายน 2563  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
01 ก.ค. 63    จดหมายข่าวประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖3  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
01 ก.ค. 63    เครื่องมือสำรวจทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการแและบุคลากรภาครัฐด้วยตนเอง  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
01 ก.ค. 63    เครื่องมือสำรวจทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐด้วยตนเอง (Digital Govemment skill Self-  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
01 ก.ค. 63    รายงานการสำรวจทักษะดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐด้วยตนเอง  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
01 ก.ค. 63    รายงานสำรวจทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการฯ  กศน. อำเภอคำเขื่อนแก้ว      รับ
01 ก.ค. 63    รายงานโครงการห้องสมุดชาวตลาด  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
01 ก.ค. 63    เครื่องมือสำรวจทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการฯ  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
01 ก.ค. 63    รายงานโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
01 ก.ค. 63    รายงานสถิติผุ้ใช้บริการห้องสมุดฯ เดือนมิถุนายน 2563  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
01 ก.ค. 63    รายงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเดือนมิถุนายน 63  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
01 ก.ค. 63    ส่งแผนกิจกรรมห้องสมุดประจำเดือนกรกฏาคม 2563  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
30 มิ.ย. 63    สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖3  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
30 มิ.ย. 63    รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
30 มิ.ย. 63    ส่งแบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
30 มิ.ย. 63    รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
30 มิ.ย. 63    แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
30 มิ.ย. 63    แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต  กศน. อำเภอกุดชุม      รับ
30 มิ.ย. 63    รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
30 มิ.ย. 63    การรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
30 มิ.ย. 63    รายงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิ.ย.63  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
29 มิ.ย. 63    รายงานผลการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (๒๖ มิถุนายน ๒๕๖3)  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
25 มิ.ย. 63    ส่งหนังสือรับรองการประเมินความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
25 มิ.ย. 63    สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน มิถุนายน 2563  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
23 มิ.ย. 63    รายงานไทยนิยม  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
22 มิ.ย. 63    รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานการจัดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
22 มิ.ย. 63    รายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยมยั่งยืน  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
22 มิ.ย. 63    รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
22 มิ.ย. 63    การรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
17 มิ.ย. 63    การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
16 มิ.ย. 63    การรายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
15 มิ.ย. 63    การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
15 มิ.ย. 63    รายงานการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  กศน. อำเภอคำเขื่อนแก้ว      รับ
15 มิ.ย. 63    การรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
15 มิ.ย. 63    รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
15 มิ.ย. 63    การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
15 มิ.ย. 63    ส่งรายงานการประชุมเดือนพฤษภาคม 2563  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
15 มิ.ย. 63    โครงการอบรมวิทยากรแกนนำหลักสูตร Digital Literacy และ E-Commerce  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
13 มิ.ย. 63    โครงการอบรมวิทยากรแกนนำ หลักสูตร Digital Literacy และ E-Commerce  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
13 มิ.ย. 63    รายงานการประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2563  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
12 มิ.ย. 63    โครงการอบรมวิทยากรแกนนำ หลักสูตร Digital Literacy และ E-Commerce  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
10 มิ.ย. 63    รายงานการประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2563  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
08 มิ.ย. 63    รายงานการประชุมประจำบุคลากร เดือน มิถุนายน ๒๕๖๓  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
08 มิ.ย. 63    รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
08 มิ.ย. 63    การรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
04 มิ.ย. 63    รายงานการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓  กศน. อำเภอกุดชุม      รับ
04 มิ.ย. 63    รายงานผลการจัดกิจกรรมจิตอาสาเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ 2563  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
04 มิ.ย. 63    การรายงานผลโครงการจิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจทุกวันที่ 4  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
04 มิ.ย. 63    การรายงานผลโครงการจิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจทุกวันที่ 4  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
04 มิ.ย. 63    รายงานจิตอาสาเฉพาะกิจประจำเดือนมิถุนายน 2563  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
04 มิ.ย. 63    รายงานจิตอาสาเฉพาะกิจประจำเดือนมิถุนายน 2563  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
04 มิ.ย. 63    ขออนุมัติแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เดือน มิ.ย.ุ63  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
04 มิ.ย. 63    รายงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ประจำเดือน พ.ค.2563  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
04 มิ.ย. 63    รานงานจำนวนผู้ใช้บริการห้องสมุดประชาชนอำเภอทรายมูล ประจำเดือน พ.ค. 63  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
03 มิ.ย. 63    สรุปประจำเดือนพค.  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
03 มิ.ย. 63    สรุปประจำเดือนพค.  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
02 มิ.ย. 63    ส่งสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓  กศน. อำเภอกุดชุม      รับ
01 มิ.ย. 63    สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือน พฤษภาคม 2563  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
01 มิ.ย. 63    ส่งแผนการจัดกิจกรรมห้องสมุดประชาชนอำเภอค้อวัง  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
01 มิ.ย. 63    รายงานสถิติข้อมูลผู้ใช้บริการห้องสมุดประชาชนอำเภอค้อวัง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
01 มิ.ย. 63    รายงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
01 มิ.ย. 63    จดหมายข่าวประจำเดือนพฤษภาคม 2563  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
01 มิ.ย. 63    รายงานสถิติและข้อมูลจำนวนสมาชิกห้องสมุดประชาชนอำเภอมหาชนะชัย พ.ค.63  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
01 มิ.ย. 63    สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤษภาคม 2563  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
01 มิ.ย. 63    แผนการจัดกิจกรรมห้องสมุดประชาชนอำเภอมหาชนะชัย  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
01 มิ.ย. 63    กิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดประชาชนอำเภอมหาชนะชัย พ.ค.63  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
01 มิ.ย. 63    การรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
01 มิ.ย. 63    รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
01 มิ.ย. 63    สถิติผู้ใช้บริการหสม.เดือนพฤษภาคม 2563  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
01 มิ.ย. 63    รายงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเดือนพฤษภาคม 2563  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
01 มิ.ย. 63    ส่งแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเดือนมิถุนายน 63  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
29 พ.ค. 63    จดหมายข่าวเดือนพฤษภาคม 2563  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
29 พ.ค. 63    สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน พฤษภาคม 2563  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
28 พ.ค. 63    รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานการจัดโครงการส่งเสริมประวัติศาสตร์ชาติไทย  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
26 พ.ค. 63    สำรวจข้อมูล  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
26 พ.ค. 63    สำรวจข้อมูล  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
25 พ.ค. 63    สำรวจข้อมูล  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
25 พ.ค. 63    รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
25 พ.ค. 63    การรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
25 พ.ค. 63    สำรวจข้อมูล  กศน. อำเภอกุดชุม      รับ
25 พ.ค. 63    เรื่อง สำรวจข้อมูล  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
25 พ.ค. 63    สำรวจข้อมูล  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
25 พ.ค. 63    รายงานความก้าวหน้าจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
25 พ.ค. 63    สำรวจข้อมูล  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
22 พ.ค. 63    รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานการจัดโครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยให้กับนัก  กศน. อำเภอกุดชุม      รับ
21 พ.ค. 63    รายงานไทยนิยม  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
21 พ.ค. 63    รายงานไทยนิยม  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
21 พ.ค. 63    สำรวจความต้องการกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ปัญหาหนี้สินข้าราชการครู  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
20 พ.ค. 63    รายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยมยั่งยืน  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
19 พ.ค. 63    รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
19 พ.ค. 63    การรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
15 พ.ค. 63    การสำรวจข้อมูลสถานศึกษาในระดับจังหวัด โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯกระทรวงศึก  กศน. อำเภอกุดชุม      รับ
15 พ.ค. 63    แบบสำรวจข้อมูลสถานศึกษาในระดับจังหวัด โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริฯกระทรวงศ  กศน. อำเภอคำเขื่อนแก้ว      รับ
15 พ.ค. 63    มาตรการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐในการบริหารราชการ และให้บริการประชาชน ในสภาวะวิกฤติ (  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
15 พ.ค. 63    มาตรการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐในการบริหารราชการ และให้บริการประชาชน ในสภาวะวิกฤติ  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
15 พ.ค. 63    แบบสำรวจข้อมูลสถานศึกษาในระดับจังหวัด โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯกระทรวงศึก  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
13 พ.ค. 63    รายงานการประชุมประจำเดือน เมษายน ๒๕๖3  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
13 พ.ค. 63    รายงานการประชุมประจำเดือน เมษายน 2563  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
12 พ.ค. 63    ตอบแบบสำรวจความต้องการการใช้บริการอินเตอร์เน็ตสาธารณะสู่ชุมชน  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
12 พ.ค. 63    รายงานผลการตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2562  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ