27 มี.ค. 63    การดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืนของสำนักงาน กศน.  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
27 มี.ค. 63    สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน มีนาคม 2563  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
26 มี.ค. 63    โครงการพัฒนาครู กศน.ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Boot Camp)  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
25 มี.ค. 63    การขอปรับแบบแปลนก่อสร้าง และปร.4 ปร.5  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
24 มี.ค. 63    รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
24 มี.ค. 63    เชิญเป็นเกียรติในกิจกรรมการมอบหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือแอลกอฮอล์ตามโครงการจัดการเรียนรู้การทำหน้ากา  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
24 มี.ค. 63    รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานการจัดโครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยให้กับนัก  กศน. อำเภอกุดชุม      รับ
23 มี.ค. 63    รายงานความก้าวหน้าจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
23 มี.ค. 63    รายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน  กศน. อำเภอคำเขื่อนแก้ว      รับ
23 มี.ค. 63    รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานการจัดโครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยฯ  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
20 มี.ค. 63    การรายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
20 มี.ค. 63    รายงานการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยมยั่งยืน  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
20 มี.ค. 63    รายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยมยั่งยืน  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
20 มี.ค. 63    สำรวจความต้องการในการจ้างงาน  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
19 มี.ค. 63    สำรวจการจ้างงาน  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
19 มี.ค. 63    การรายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน  กศน. อำเภอกุดชุม      รับ
19 มี.ค. 63    รายงานการจัดทำหน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
18 มี.ค. 63    เชิญเป็นเกียรติมอบหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือ  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
16 มี.ค. 63    รายงานติดตามผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีฯในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมและแก้ไขสถานการณ  กศน. อำเภอกุดชุม      รับ
16 มี.ค. 63    แบบติดตามผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมตรีฯ ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม และแก้ไขสถานการณ์โ  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
13 มี.ค. 63    รายงานการประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖3  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
13 มี.ค. 63    เรื่อง แบบติดตามผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีฯ (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) ในก  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
13 มี.ค. 63    รายงานติดตามผลการดำเนินการควบคุม การแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
13 มี.ค. 63    รายงานติดตามผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีฯ ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
12 มี.ค. 63    รายงานการประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
10 มี.ค. 63    ส่งรายงานการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์63  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
05 มี.ค. 63    สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือนกุมภาพันธ์2563  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
05 มี.ค. 63    จดหมายข่าวประจำเดือนกุมภาพันธ์63  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
05 มี.ค. 63    แจ้งรายชื่อผู้เกี่ยวข้องกับการสอบเพพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
05 มี.ค. 63    สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
04 มี.ค. 63    รายงานจำนวนผู้&#  กศน. อำเภอกุดชุม      รับ
04 มี.ค. 63    ส่งสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  กศน. อำเภอกุดชุม      รับ
02 มี.ค. 63    รายงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
02 มี.ค. 63    ส่งแผนการจัดกิจกรรมห้องสมุดประชาชนอำเภอค้อวัง  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
02 มี.ค. 63    รายงานสถิติข้อมูลผู้ใช้บริการห้องสมุดประชาชนอำเภอค้อวัง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
02 มี.ค. 63    การรายงานผลโครงการจิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจทุกวันที่ 4  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
02 มี.ค. 63    รายงานสถิติและข้อมูลจำนวนสมาชิกห้องสมุดประชาชนอำเภอมหาชนะชัย ก.พ.63  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
02 มี.ค. 63    กิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดประชาชนอำเภอมหาชนะชัย ก.พ.63  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
02 มี.ค. 63    รายงานการประชุมประจำเดือนบุคลากร เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
29 ก.พ. 63    เรื่อง จดหมายข่าวประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖3  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
29 ก.พ. 63    เรื่อง สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖3  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
28 ก.พ. 63    รายงานจำนวนผู้ใช้บริการห้องสมุดเดือนกุมภาพันธ์ 63  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
28 ก.พ. 63    รายงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเดือนกุมภาพันธ์ 2563  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
28 ก.พ. 63    ส่งแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเดือนมีนาคม 2563  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
28 ก.พ. 63    แผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดประชาชนประจำเดือน มีนาคม 2563  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
28 ก.พ. 63    รายงานกิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดประจำเดือน กุมภาพันธ์ 63  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
28 ก.พ. 63    รายงานจำนวนผู้ใช้บริการห้องสมุดประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
28 ก.พ. 63    จดหมายข่าวประจำเดือนกุมภาพันธ์  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
28 ก.พ. 63    เสนอแผนการจัดกิจกรรมการศึกษาตลอดชีวิตป้องกันภาวะซึมเศร้า  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
28 ก.พ. 63    การสำรวจยืนยันและเสนอแผนการจัดกิจกรรมการศึกษาตลอดชีวิตป้องกันภาวะซึมเศร้าและส่งเสริมภาวะพฤฒิพลัง ประ  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
27 ก.พ. 63    สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
26 ก.พ. 63    สำรวจยืนยันและเสนอแผนการจัดกิจกรรมการศีกษาตลอดชีวิตป้องกันภาวะซีมเศร้าและส่งเสริมภาวะพฤฒิพลัง ประจำ  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
24 ก.พ. 63    รายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยมยั่งยืน  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
18 ก.พ. 63    การรายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน  กศน. อำเภอกุดชุม      รับ
17 ก.พ. 63    รายงานการประชุมประจำเดือนบุคลากร เดือน มกราคม ๒๕๖๓  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
17 ก.พ. 63    การรายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
17 ก.พ. 63    รายงานการขับเคลื่อนการดำเนินงานการยกระดับสถานศึกษาพอเพียง  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
11 ก.พ. 63    รายงานการเข้าสอบระหว่างภาคเรียนที่ 2/2562  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
11 ก.พ. 63    รายงานนักเรียนซ้ำซ้อน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
09 ก.พ. 63    จดหมายข่าวประจำเดือนมกราคม 2563  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
07 ก.พ. 63    รายงานผลการดำเนินการจัดสอบระหว่างภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
06 ก.พ. 63    จดหมายข่าวประจำเดือนมกราคม 2563  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
06 ก.พ. 63    สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน มกราคม 2563  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
06 ก.พ. 63    จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ กศน. อำเภอเลิงนกทา ฉบับที่ 001 ประจำเดือน มกราคม 2563  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
06 ก.พ. 63    กิจกรรมเด่น กศน.อำเภอทรายมูล ประจำเดือน ม.ค. 63  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
06 ก.พ. 63    สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน มกราคม 2563  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
04 ก.พ. 63    จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจดำเดือน ม.ค. 63  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
03 ก.พ. 63    ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภาคเรียนที่๒  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
02 ก.พ. 63    ขออนุญาตนำนักศึกษาไปนอกสถานศึกษาแบบค้างคืน  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
02 ก.พ. 63    ขออนุญาตนำนักศึกษาไปนอกสถานที่แบบค้างคืน  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
02 ก.พ. 63    จดหมายข่าวประจำเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖3  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
02 ก.พ. 63    การดำเนินงานโครงการจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
02 ก.พ. 63    สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖3  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
31 ม.ค. 63    รายงานสถิติและข้อมูลจำนวนสมาชิกห้องสมุดประชาชนอำเภอมหาชนะชัย ม.ค.63  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
31 ม.ค. 63    กิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดประชาชนอำเภอมหาชนะชัย ม.ค.63  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
31 ม.ค. 63    แผนการจัดกิจกรรมห้องสมุดประชาชนอำเภอมหาชนะชัย ก.พ. 63  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
31 ม.ค. 63    การสำรวจข้อมูลคนพิการ  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
31 ม.ค. 63    ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 2/2562  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
31 ม.ค. 63    ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
31 ม.ค. 63    การตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภาคเรียนที่ ๒  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
27 ม.ค. 63    การสำรวจข้อมูลคนพิการ  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
24 ม.ค. 63    รายงานการสำรวจข้อมูลคนพิการ  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
23 ม.ค. 63    ขออนุญาตลากิจส่วนตัว  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
21 ม.ค. 63    การสำรวจข้อมูลคนพิการ  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
21 ม.ค. 63    การรายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
20 ม.ค. 63    รายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ประจำเดือนมกราคม2563  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
20 ม.ค. 63    รายงานความก้าวหน้า ประชารัฐ  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
20 ม.ค. 63    รายงานวันดินโลก ปี 62 (แก้ไข)  กศน. อำเภอคำเขื่อนแก้ว      รับ
20 ม.ค. 63    รายงานวันดินโลก ปี 62  กศน. อำเภอคำเขื่อนแก้ว      รับ
20 ม.ค. 63    ขอเปลี่ยนแปลงแผนการให้บริการรถโมบายโครงการส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
20 ม.ค. 63    รายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยมยั่งยืน  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
17 ม.ค. 63    การรายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน  กศน. อำเภอกุดชุม      รับ
17 ม.ค. 63    จัดทำข้อมูลในการขอรับงบประมาณงบเงินอุดหนุนรายการค่าสิ่งอำนวยความสะดวกฯ  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
16 ม.ค. 63    การรายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
16 ม.ค. 63    จัดทำข้อมูลในการขอรับงบประมาณงบเงินอุดหนุนรายการค่าสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
16 ม.ค. 63    รายงานการประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2562  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
15 ม.ค. 63    การรายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
15 ม.ค. 63    การรายงานผลการจัดกิจกรรมวันดินโลกปี ๒๕๖๒  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
15 ม.ค. 63    ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมวันดินโลก ปี 2562  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
15 ม.ค. 63    ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามเรื่องความต้องการของ ครู กศน. ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ประจ  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
15 ม.ค. 63    จัดทำข้อมูลในการขอรับงบประมาณงบเงินอุดหนุนรายการค่าสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่  กศน. อำเภอกุดชุม      รับ
15 ม.ค. 63    รายงานการประชุมประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖2  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
14 ม.ค. 63    รายงานกิจกรรมวันดินโลก ปี ๒๕๖๒  กศน. อำเภอเมืองยโสธร      รับ
14 ม.ค. 63    จัดทำข้อมูลในการขอรับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนรายการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่บริการ และความช่วยเหลื  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
14 ม.ค. 63    รายงานการจัดกิจกรรมวันดินโลก ปี2562  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
13 ม.ค. 63    รายงานการประชุมประจำเดือนบุคลากร เดือน ธันวาคม ๒๕๖๒  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
09 ม.ค. 63    รายงานผลตามข้อสั่งการนายกรัฐมตรี  กศน. อำเภอกุดชุม      รับ
09 ม.ค. 63    แบบรายงานผลตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
09 ม.ค. 63    รายงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ประจำเดือน ธ.ค.62  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
09 ม.ค. 63    รายงานจดหมายข่าวประจำเดือน ธ.ค. 62  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
09 ม.ค. 63    รายงานกิจกรรมเด่น กศน.อำเภอทรายมูล ประจำเดือน ธ.ค. 63  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
09 ม.ค. 63    ขออนุมัติแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ประจำเดือน ม.ค. 63  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
09 ม.ค. 63    รายงานจำนวนผู้ใช้บริการห้องสมุดประชาชนอำเภอทรายมูล  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
09 ม.ค. 63    รายงานจำนวนผู้ใช้บริการห้องสมุดประชาชนอำเภอทรายมูล  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
08 ม.ค. 63    แบบรายงานผลตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ  กศน. อำเภอเมืองยโสธร      รับ
08 ม.ค. 63     การดำเนินงานโครงการจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
08 ม.ค. 63    รายงานสถิติและข้อมูลจำนวนสมาชิกห้องสมุดประชาชนอำเภอมหาชนะชัย ธ.ค.62  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
08 ม.ค. 63    กิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดประชาชนอำเภอมหาชนะชัย ธ.ค.62  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
08 ม.ค. 63    แผนการจัดกิจกรรมห้องสมุดประชาชนอำเภอมหาชนะชัย ม.ค. 63  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
07 ม.ค. 63    การขอรับเข็มเชิดชูเกียรติครู กศน. ประจำปี 2563  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
07 ม.ค. 63    แจ้งแผนการออกบริการร่วมกับอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ปีงบประมาณ 2563  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
06 ม.ค. 63    การย้ายข้าราชการไปดำรงแหน่งอื่น  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
03 ม.ค. 63    สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน ธันวาคม 2562  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
03 ม.ค. 63    จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ กศน. อำเภอเลิงนกทา ประจำเดือน ธันวาคม 2562  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
03 ม.ค. 63    รายงานผลการจัดจัดกิจรรมวันดินโลกปี 2562  กศน. อำเภอกุดชุม      รับ
03 ม.ค. 63    รายงานสถิติผู้ใช้ประจำเดือนธันวาคม 2562  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
03 ม.ค. 63    รายงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเดือนธันวาคม 62  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
03 ม.ค. 63    ส่งแผนกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน หสม.เดือนมกรคม 2563  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
02 ม.ค. 63    รายงานข้อมูลผลการดำเนินงานของสถานศึกษา/สถานศึกษาที่รับตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ 1ประจำปีงบประมาณ พ.  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
02 ม.ค. 63    สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน ธันวาคม 2562  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
27 ธ.ค. 62    จดหมายข่าวประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
27 ธ.ค. 62    สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
27 ธ.ค. 62    รายงานการจัดกิจกรรมวันดินโลก ปี2562  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
26 ธ.ค. 62    จดหมายข่าวเดือนธันวาคม62  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
26 ธ.ค. 62    สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคม2562  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
26 ธ.ค. 62    การจัดทำแผนปฏิบัติการและรายงานผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  กศน. อำเภอเมืองยโสธร      รับ
26 ธ.ค. 62    การจัดทำแผนปฏิบัติการและรายงานผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  กศน. อำเภอเมืองยโสธร      รับ
24 ธ.ค. 62    รายงานจดหมายข่าวประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
24 ธ.ค. 62    การจัดทำแผนปฏิบัติการและรายงานผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๖๓  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
24 ธ.ค. 62    การรายงานผลโครงการจิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจทุกวันที่ 4  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
24 ธ.ค. 62    เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการและรายงานผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2563  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
24 ธ.ค. 62    แผนปฏิบัติการป้องและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
24 ธ.ค. 62    การจัดทำแผนปฏิบัติการและรายงานผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
23 ธ.ค. 62    แจ้งกำหนดวันจัดโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
23 ธ.ค. 62    หลักสูตรการศึกษาอาชีพ กศน.  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
23 ธ.ค. 62    หลักสูตรการศึกษาอาชีพ กศน.  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
23 ธ.ค. 62    การจัดทำแผนปฏิบัติการและรายงานผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๖๓  กศน. อำเภอกุดชุม      รับ
20 ธ.ค. 62    รายงานผลการดำเนินการขับเคลื่อน โครงการไทยนิยมยั่งยืน  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
20 ธ.ค. 62    รายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน  กศน. อำเภอคำเขื่อนแก้ว      รับ
20 ธ.ค. 62    รายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ประจำเดือนธันวาคม2562  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
20 ธ.ค. 62    การรายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
20 ธ.ค. 62    รายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยมยั่งยืน  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
20 ธ.ค. 62    รายงานแผนการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปีงบประมาณ 2563  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
20 ธ.ค. 62    รายงานผลการดำเนินการขับเคลื่อน โครงการไทยนิยม ยั่งยืน  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
20 ธ.ค. 62    รายงานการประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2562  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
20 ธ.ค. 62    ประชาสัมพันธ์ กศน.WOW  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
18 ธ.ค. 62    การรายงานการบูรณาการแผนงานกิจกรรมโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
18 ธ.ค. 62    สำรวจข้อมูลเพื่อการวางแผนประชาสัมพันธ์  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
18 ธ.ค. 62    การสั่งข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
18 ธ.ค. 62    การสำรวจข้อมูลเด็กเร่ร่อน  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
18 ธ.ค. 62    การสำรวจข้อมูลเด็กเร่ร่อน  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
18 ธ.ค. 62    การสำรวจเด็กแร่ร่อน  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
18 ธ.ค. 62    สำรวจข้อมูลเพื่อการวางแผนประชาสัมพันธ์  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
18 ธ.ค. 62    การสำรวจข้อมูลเด็กเร่ร่อน  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
18 ธ.ค. 62    ส่งการสั่งข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2/2562  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
18 ธ.ค. 62    การสำรวจข้อมูลเด็กเร่ร่อน  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
18 ธ.ค. 62    สำรวจข้อมูล กศน.ตำบลและศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.)  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
17 ธ.ค. 62    สำรวจข้อมูล กศน. ตำบล และศูนย์การเรียนรู้ชุมชน (ศรช.)  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
17 ธ.ค. 62    ส่งแบบสำรวจข้อมูลกศน.ตำบลและศูนย์การเรียนชุมชน(ศรช.)  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
17 ธ.ค. 62    ผลการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยวชนที่นำชื่อเสียงสู่ประเทศชาติ  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
17 ธ.ค. 62    ส่งแบบสำรวจการวางแผนการประชาสัมพันธ์  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
17 ธ.ค. 62    สำรวจข้อมูล กศน.ตำบล และศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
17 ธ.ค. 62    การรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลทุกวันอังคาร  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
17 ธ.ค. 62    สำรวจข้อมุลเพื่อการวางแผนประชาสัมพันธ์ กศน.Wow  กศน. อำเภอคำเขื่อนแก้ว      รับ
17 ธ.ค. 62    สำรวจข้อมูลเพื่อการวางแผนประชาสัมพันธ์  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
13 ธ.ค. 62    รายงานการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2562  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
12 ธ.ค. 62    รายงานการบูรณาการแผนงาน/กิจกรรม/โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
12 ธ.ค. 62    รายงานการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
12 ธ.ค. 62    การรายงานผลโครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
12 ธ.ค. 62    การส่งข้อมูลจำนวนข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่๒ปีการศึกษา๒๕๖๒  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
11 ธ.ค. 62    แจ้งเลื่อนการจัดโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
11 ธ.ค. 62    การรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลทุกวันอังคาร  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
10 ธ.ค. 62    รายงานการประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖2  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
09 ธ.ค. 62    ่ส่งแบบสรุปจำนวนนักศึกษาในความรับผิดชอบของครู กศน. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
09 ธ.ค. 62    รายงานการประชุมประจำเดือนบุคลากร เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
09 ธ.ค. 62    สรุปผลการประชุม ประจำเดือนพฤศจกายน 2562  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
09 ธ.ค. 62    รายงานผลการจัดกิจกรรมจิตอาสาเฉพาะกิจในปีงบประมาณ ๒๕๖๓  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
06 ธ.ค. 62    รายงานผลการจัดกิจกรรมจิตอาสาเฉพาะกิจ  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
06 ธ.ค. 62    รายงานการดำเนินงานจิตอาสาเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ 2563  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
06 ธ.ค. 62    รายงานผลการดำเนินงานโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
06 ธ.ค. 62    การจัดทำแผนกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาประจำเดือนและแผนจัดกิจกรรมจิตอาสาเฉพาะกิจ  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
06 ธ.ค. 62    การดำเนินงานโครงการจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
06 ธ.ค. 62    รายงานกิจกรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ"  กศน. อำเภอเมืองยโสธร      รับ
03 ธ.ค. 62    การรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลทุกวันอังคาร  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
03 ธ.ค. 62    ขอประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
02 ธ.ค. 62    รายงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอำเภอค้อวัง  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
02 ธ.ค. 62    รายงานสถิติข้อมูลผู้ใช้บริการห้องสมุดประชาชนอำเภอค้อวัง  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
02 ธ.ค. 62    ส่งแผนการจัดกิจกรรมห้องสมุดประชาชนอำเภอค้อวัง  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
02 ธ.ค. 62    รายงานผลการสอบธรรมศึกษาปี ๒๕๖๒  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
02 ธ.ค. 62    การนิเทศสนามสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ