22 ม.ค. 62    รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ทุกวันอังคาร  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
21 ม.ค. 62    แจ้งเลื่อนการจัดกิจกรรม  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
20 ม.ค. 62    การรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
16 ม.ค. 62    การรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
16 ม.ค. 62    รายงานแผนการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกป่าไม้และที่ดินของรัฐ  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
16 ม.ค. 62    การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้และที่ดินของรัฐจังหวัดยโสธร ประจำ  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
16 ม.ค. 62    รายงานการประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2561  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
16 ม.ค. 62    รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
15 ม.ค. 62    ขออนุมัติไปราชการ  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
15 ม.ค. 62    รายงานการประชุมประจำเดือนธันวาคม  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
15 ม.ค. 62    รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ทุกวันอังคาร  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
15 ม.ค. 62    รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
14 ม.ค. 62    รายงานการประชุมประจำเดือนบุคลากร เดือนมกราคม ๒๕๖๒  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
11 ม.ค. 62    แจ้งการจัดการศึกษาต่อเนื่อง  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
10 ม.ค. 62    ฝากตารางให้อ.อ้อย การเงิน  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
09 ม.ค. 62    รายงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
09 ม.ค. 62    รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
09 ม.ค. 62    รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ทุกวันอังคาร  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
09 ม.ค. 62    รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดยโสธร ประจำปี 2  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
09 ม.ค. 62    การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดยโสธร ประจำปี ๒๕๖๒  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
08 ม.ค. 62    รายงานผลการดำเนินงานโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
08 ม.ค. 62    รายงานผลการจัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
08 ม.ค. 62    รายงานแผนการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
08 ม.ค. 62    ส่งใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นอนุกรรมการภาคีเครือข่าย สำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
08 ม.ค. 62    ส่งใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นอนุกรรมการภาคีเครือข่าย สำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
08 ม.ค. 62    ส่งใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นอนุกรรมการภาคีเครือข่าย สำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
08 ม.ค. 62    รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล หมวด 4  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
08 ม.ค. 62    รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
07 ม.ค. 62    รายงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดยาเสพติด ปีงบประมาณ 2562  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
07 ม.ค. 62    รายงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดยาเสพติด ปีงบประมาณ 2562  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
07 ม.ค. 62    รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
04 ม.ค. 62    ขออนุมัติแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ประจำเดือน ม.ค. 62  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
04 ม.ค. 62    รายงานการสำรวจข้อมูลห้องสมุดประชาชน  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
04 ม.ค. 62    รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล หมวด 4  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
03 ม.ค. 62    รายงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดประชาชนอำเภอทรายมูล  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
03 ม.ค. 62    รายงานสถิติขอ้มูลจำนวนผู้ใช้บริการห้องสมุดประชาชนอำเภอทรายมูล  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
03 ม.ค. 62    การดำเนินงานโครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ”  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
03 ม.ค. 62    การขับเคลื่อนการป้องกันละปราบปรามยาเสพติด รวมทั้งการฟื้นฟูและบำบัดรักษาผู้ป่วยให้เป็น ร  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
03 ม.ค. 62    รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
03 ม.ค. 62    กำหนดการ โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาชีวิต ปีงบประมาณ ๒๕๖๒  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
02 ม.ค. 62    การรายงานผลโครงการจิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจทุกวันที่ 4  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
28 ธ.ค. 61    ส่งแผนการจัดกิจกรรมห้องสมุดประชาชนอำเภอค้อวัง  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
28 ธ.ค. 61    รายงานสถิติข้อมูลผู้ใช้บริการห้องสมุดประชาชนอำเภอค้อวัง  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
28 ธ.ค. 61    รายงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
28 ธ.ค. 61    รายงานสถิติผู้ใช้บริการและข้อมูลจำนวนสมาชิกห้องสมุด  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
28 ธ.ค. 61    กิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดประชาชน  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
28 ธ.ค. 61    แผนการจัดกิจกรรมห้องสมุดประชาชน  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
28 ธ.ค. 61    สำรวจข้อมุลห้องสมุดประชาชน สำนักงาน กศน.  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
28 ธ.ค. 61    รายงานสถิติผู้ใช้บริการห้องสมุดฯ ประจำเดือนธันวาคม 2561  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
28 ธ.ค. 61    รายงานการจัดกิจกรรมห้องสมุดฯ เดือนธันวาคม 2561  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
28 ธ.ค. 61    ส่งแผนการจัดกิจกรรมห้องสมุดฯ เดือนมกราคม 2562  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
26 ธ.ค. 61    รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
25 ธ.ค. 61    ขอสนับสนุนงบประมาณจัดซื้อสื่อประวัติศาสตร์ชาติไทย  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
25 ธ.ค. 61    การขอรับเข็มเชิดชูเกียรติ ครู กศน. ประจำปี ๒๕๖๒  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
25 ธ.ค. 61    รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
25 ธ.ค. 61    รายงานจดหมายข่าวประจำเดือน ธันวาคม  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
25 ธ.ค. 61    ขอความร่วมมือสำรวจการปลูกต้นไม้  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
25 ธ.ค. 61    การรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
24 ธ.ค. 61    รายงานจดหมายข่&#  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
24 ธ.ค. 61    สำรวจสถานศึกษาที่มีความพร้อมในการแต่งตั้งเป็นศูนย์ทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
24 ธ.ค. 61    จดหมายข่าว ประจำเดือน ธันวาคม 2561  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
24 ธ.ค. 61    รายงานสำรวจสถานศึกษาที่มีความพร้อมในการแต่งตั้งเป็นศูนย์ทดสอบ ด้วยระบบอิเลคทรอนิคส์ (E-Exam)  กศน. อำเภอคำเขื่อนแก้ว      รับ
24 ธ.ค. 61    ประมาณการค่าใช้จ่าย คำเขื่อนแก้ว  กศน. อำเภอคำเขื่อนแก้ว      รับ
24 ธ.ค. 61    สำรวจความพร้อมในการแต่งตั้งศูนย์ฯ E-Exam  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
24 ธ.ค. 61    ส่งสำรวจสถานศึกษาที่มีความพร้อมในการแต่งตั้งเป็นศูนย์ทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam)  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
21 ธ.ค. 61    ขอความร่วมมือสำรวจต้นไม้ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย บรมนาถบพิตร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวม  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
21 ธ.ค. 61    การขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาวะและสุขอนามัยของประชาชน  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
21 ธ.ค. 61    การสำรวจต้นไม้ที่ราชวงศ์ทรงปลูก  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
20 ธ.ค. 61    รายงานการประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2561  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
20 ธ.ค. 61    การขอรับเข็มเชิดชูเกียรติ ครู กศน.ประจำปี ๒๕๖๒  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
20 ธ.ค. 61    การขอรับเข็มเชิดชูเกียรติ  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
20 ธ.ค. 61    การขอรับเข็มเชิดชูเกียรติ ครู กศน. ประจำปี 2562  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
20 ธ.ค. 61    การขอรับเข็มเชิดชูเกียรติ ครู กศน.ประจำปี ๒๕๖๒  กศน. อำเภอกุดชุม      รับ
19 ธ.ค. 61    รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
17 ธ.ค. 61    รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
17 ธ.ค. 61    การรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
13 ธ.ค. 61    รายงานการสอบธรรมศึกษาฯ  กศน. อำเภอกุดชุม      รับ
12 ธ.ค. 61    รายงานการจัดสอบธรรมศึกษา กศน.อำเภอค้อวัง  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
12 ธ.ค. 61    รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
11 ธ.ค. 61    รายงานส่งเสริมสุขภาวะและสุขอนามัยของประชาชนในชุมชน  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
11 ธ.ค. 61    การเข้าร่วมโครงการ Library : Care the Bear  กศน. อำเภอกุดชุม      รับ
11 ธ.ค. 61    ตอบรับเข้าร่วมโครงการ Library Care  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
07 ธ.ค. 61    การขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาวะฯ  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
07 ธ.ค. 61    รายงานการประชุมประจำเดือนบุคลากร เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
07 ธ.ค. 61    ส่งเอกสารการคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน.ดีเด่น ระดับประเทศ  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
07 ธ.ค. 61    การขับเคลื่อนการส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาของกระทรวงศึกษาธิการ  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
07 ธ.ค. 61    การรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
07 ธ.ค. 61    รายงานการขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาวะและสุขอนามัยของประชาชนในชุมชน  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
07 ธ.ค. 61    การเข้าร่วมโครงการ Library : Care the Bear  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
07 ธ.ค. 61    การขับเคลื่อนการส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาของกระทรวงศึกษาธิการ  กศน. อำเภอกุดชุม      รับ
07 ธ.ค. 61    รายงานผลการดำเนินงานโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
06 ธ.ค. 61    รายงานการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ และเปิดพื้นที่สถานศึกษา เป็นลานกีฬา กศน.  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
06 ธ.ค. 61    ส่งรายงานการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2561  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
06 ธ.ค. 61    การจัดงานวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวง ร.9  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
06 ธ.ค. 61    การขับเคลื่อนการส่งเสริมการออกกำลังกาย  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
06 ธ.ค. 61    การขับเคลื่อนการส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาของกระทรวงศึกษาธิการ  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
06 ธ.ค. 61    การชับเคลื่อนการส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาของกระทรวงศึกษาธิการ  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
06 ธ.ค. 61    นำส่งเรียงความเทิดพระเกียรติ ในหลวง ร.9  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
05 ธ.ค. 61    รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
04 ธ.ค. 61    การจัดงานวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วั  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
04 ธ.ค. 61    รายงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
04 ธ.ค. 61    ส่งแผนการจัดกิจกรรมห้องสมุดประชาชนอำเภอค้อวัง  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
04 ธ.ค. 61    รายงานสถิติข้อมูลผู้ใช้บริการห้องสมุดประชาชนอำเภอค้อวัง  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
04 ธ.ค. 61    ปรับแผนการดำเนินงานการจัดการศึกษาต่อเนื่อง ปีงบประมาณ 2562  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
04 ธ.ค. 61    นำส่งแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านฯ  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
04 ธ.ค. 61    รายงานสถิติผู้ใช้ห้องสมุดฯ  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
04 ธ.ค. 61    รายงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
04 ธ.ค. 61    นำส่งผลงานการประกวดเรียงความ  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
04 ธ.ค. 61    รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
04 ธ.ค. 61    ขอส่งหลักฐานเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
04 ธ.ค. 61    รายงานผลการรับการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของส่วนราชการ  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
04 ธ.ค. 61    รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
03 ธ.ค. 61    โครงการเสริมสร้างพัฒนากบุคลากรตามรอยพ่อ ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
03 ธ.ค. 61    รายงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดประชาชนอำเภอทรายมูล  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
03 ธ.ค. 61    การรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
03 ธ.ค. 61    การเตรียมการดำเนินการโครงการฝึกอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด(ย.อส.)  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
03 ธ.ค. 61    รายงานสถิติขอ้มูลจำนวนผู้ใช้บริการห้องสมุดประชาชนอำเภอทรายมูล  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
03 ธ.ค. 61    รายงานข้อมูลผลการสอบธรรมศึกษา  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
30 พ.ย. 61    การสั่งจองสมุดบันทึก (ไดอารี่ กศน. ๒๕๖๑)  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
30 พ.ย. 61    แผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและแผนการใช้จ่ายงบอุดหนุนจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
29 พ.ย. 61    รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
29 พ.ย. 61    สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2561  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
29 พ.ย. 61    จดหมายข่าวประจำเดือนพฤศจิกายน 2561  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
29 พ.ย. 61    ประมาณการโครงการ ฝากให้พี่อ้อยการเงินคะ  กศน. อำเภอกุดชุม      รับ
28 พ.ย. 61    จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ กศน.อำเภอเลิงนกทา  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
28 พ.ย. 61    จดหมายข่าว กศน.อำเภอทรายมูล  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
28 พ.ย. 61    การรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
28 พ.ย. 61    การรายงานผลโครงการจิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจทุกวันที่ 4  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
26 พ.ย. 61    รายงานจดหมายข่&#  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
26 พ.ย. 61     การเตรียมการดำเนินการโครงการฝึกอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด (ย.อส.)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
23 พ.ย. 61    ส่งรายงานชื่อผู้บังคับบัญชาลูกเสือวิสามัญเข้าร่วมงาน“วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”ประจำปี 2561  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
23 พ.ย. 61    แผนการดำเนินงานการจัดการศึกษาต่อเนื่องและโครงการศูนย์ึกอาชีพชุมชน  กศน. อำเภอกุดชุม      รับ
23 พ.ย. 61    การเตรียมการดำเนินการโครงการฝึกอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด (ย.อส.)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
23 พ.ย. 61    ส่งรายงานชื่อผู้บังคับบัญชาลูกเสือวิสามัญเข้าร่วมงาน“วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
23 พ.ย. 61    การเตรียมการดำเนินการโครงการฝึกอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านยาเสพติด (ย.อส.)  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
23 พ.ย. 61    การสำรวจและยืนยันความพร้อมการจัดอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
22 พ.ย. 61    การสำรวจและยืนยันความพร้อมการจัดอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
21 พ.ย. 61    ขอให้พิจารณาเสนอรายชื่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ทำงานอุทิศตนเพื่อผู้ด้อยโอกาสในสังคมเข้าร่วมคัดเลือก เพ  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
21 พ.ย. 61    รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
21 พ.ย. 61    การสำรวจและยืนยันความพร้อมการจัดอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ ประจำปี 2562  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
21 พ.ย. 61    การพิจารณาเสนอชื่อบุคคลหรือกลุ่มคนที่ทำงานอุทิศตนเพื่อผู้ด้อยโอกาสฯ  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
20 พ.ย. 61    รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
20 พ.ย. 61    ขอให้พิจารณาเสนอชื่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ทำงานอุทิศตนเพื่อผู้ด้อยโอกาสในสังคมเข้าร่วมคัดเลือกเพื่อร  กศน. อำเภอกุดชุม      รับ
19 พ.ย. 61    การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมสัมมาชีพชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำ  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
19 พ.ย. 61    การรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
15 พ.ย. 61    ส่งแผนต่อเนื่องและอาชีพ  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
15 พ.ย. 61    ส่งแผนจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนภาคเรียนที่ 2/2561  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
15 พ.ย. 61    การดำเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการของจ.ยโสธรปี62  กศน. อำเภอคำเขื่อนแก้ว      รับ
15 พ.ย. 61    เอกสารแนวทางการจัดการศึกษาต่อเนื่อง (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
15 พ.ย. 61    ส่งแบบรายงานแก้ปัญหาประชากรวัยเรียน  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
15 พ.ย. 61    การขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
15 พ.ย. 61    รายงานแผนการดำเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ประจำปีงบประมาณ 256๒  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
14 พ.ย. 61    การขับเคลื่อนการป้องกันละปราบปรามยาเสพติด รวมทั้งการฟื้นฟูและบำบัดรักษาผู้ป่วยให้เป็นรูปธรรม ตามข้อส  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
14 พ.ย. 61    ส่งรายงานการแก้ปัญหาประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
14 พ.ย. 61    ส่งแผนการดำเนินงานการจัดการศึกษาต่อเนื่อง ปีงบประมาณ 2562  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
14 พ.ย. 61    การจัดเก็บข้อมูลประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
14 พ.ย. 61    รายงานแผนปฏิบัติการยาเสพติด ปีงบประมาณ 2562  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
14 พ.ย. 61    การจัดเก็บข้อมูลประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
14 พ.ย. 61    รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
13 พ.ย. 61    การดำเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการของจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
13 พ.ย. 61    รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
13 พ.ย. 61    รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
13 พ.ย. 61    การรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
09 พ.ย. 61    การดำเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการของจังหวัดยโสธร  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
07 พ.ย. 61    รายงานการประชุมประจำเดือนบุคลากร เดือน ตุลาคม ๒๕๖๑  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
07 พ.ย. 61    การเข้าร่วมสัมมนาเตรียมตัวก่อนเกษียณอายุบุคลากรภาครัฐ ประจำปี 2562  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
07 พ.ย. 61    การดำเนินโครงการภายใต้แผนปฎิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ 2562  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
07 พ.ย. 61    รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
07 พ.ย. 61    รายงานการดำเนินงานตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาวะแก่ประชาชนฯ  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
07 พ.ย. 61    การดำเนินการตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของสำนักงาน กศน.  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
07 พ.ย. 61    การดำเนินงานตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ของสำนักงาน กศน.  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
06 พ.ย. 61    การดำเนินงานตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
06 พ.ย. 61    รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
06 พ.ย. 61    การรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
06 พ.ย. 61    ส่งรายงานการประชุมประจำเดือนตุลาคม 61  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
05 พ.ย. 61    การดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ฯ  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
05 พ.ย. 61    การดำเนินงานตามมารตรการการอำนวยความสะดวกละลดภาระแก่ประชาชน  กศน. อำเภอคำเขื่อนแก้ว      รับ
05 พ.ย. 61    การดำเนินงานตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
05 พ.ย. 61    การดำเนินงานตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน(การไม่เรียกเก็บสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้  กศน. อำเภอกุดชุม      รับ
02 พ.ย. 61    การดำเนินงานตามมาตรการอำนวยความสะดวกฯ  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
02 พ.ย. 61    รายงานโครงการในพระราชดำริ  กศน. อำเภอกุดชุม      รับ
02 พ.ย. 61    การส่งรายงานการดำเนินงานตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกเก็บสำเนาเอกสารที่ทา  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
01 พ.ย. 61    รายงานสถิติข้อมูลผู้ใช้บริการห้องสมุดประชาชนอำเภอค้อวัง  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
01 พ.ย. 61    สำรวจความต้องการหนังสือ สื่อสิ่งพิมพ์ กศน.ตำบลที่ได้รับการก่อสร้าง  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
01 พ.ย. 61    รายงานผลการดำเนินงานโครงการในพระราชเสาวนีย์ฯของสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ"โครงการ ๑ คน ๑ ต้น ๑  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
01 พ.ย. 61    รายงานสถิติผู้ใช้บริการและข้อมูลจำนวนสมาชิกห้องสมุด ต.ค.61  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
01 พ.ย. 61    แผนการจัดกิจกรรมห้องสมุดประชาชนอำเภอมหาชนะชัย พ.ย.61  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
01 พ.ย. 61    กิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดประชาชน  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
31 ต.ค. 61    สำรวจความต้องการหนังสือ สื่อพิมพ์ กศน.ตำบล 15 แห่ง  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
31 ต.ค. 61    รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
31 ต.ค. 61    รายงานยืนยันความพร้อมในการจัดโครงการผู้ดูแลผู้สูงอายุ  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
31 ต.ค. 61    รายงานผลการดำเนินงานโครงการในพระราชเสาวนีย์ฯของสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ"โครงการ ๑ คน ๑ ต้น ๑  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
30 ต.ค. 61    สำรวจข้อมูลผู้จบการศึกษา  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
30 ต.ค. 61    การรายงานผลในระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการติดตาม จัดการและรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ขยายผลโครงการอันเน  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
30 ต.ค. 61    รายงานผลในระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการติดตาม จัดการ และการรายงานผลการดำเนินงานโครงการขยาย ผลโครงการอั  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
30 ต.ค. 61    จดหมายข่าว  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
30 ต.ค. 61    การรายงานผลโครงการจิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจทุกวันที่ 4  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
30 ต.ค. 61    การรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
30 ต.ค. 61    รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
30 ต.ค. 61    สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน ตุลาคม 2561  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ