19 ต.ค. 61    การรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
17 ต.ค. 61    รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
17 ต.ค. 61    รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
17 ต.ค. 61    แจ้งเปลี่ยนแปลงแพ็กเกจอินเตอร์เน็ต  กศน. อำเภอคำเขื่อนแก้ว      รับ
16 ต.ค. 61    รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐ  กศน. อำเภอคำเขื่อนแก้ว      รับ
16 ต.ค. 61    รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐ  กศน. อำเภอคำเขื่อนแก้ว      รับ
16 ต.ค. 61    รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ทุกวันอังคาร  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
12 ต.ค. 61    สำรวจข้อมูลการใช้ประโยชน์พื้นที่โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด สพฐ.ที่เลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
11 ต.ค. 61    การสำรวจข้อมูลการใช้ประโยชน์พื้นที่โรงเรียนขนาดเล็ก  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
11 ต.ค. 61    การสำรวจข้อมูลการใช้ประโยชน์พื้นที่โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด สพฐ.ที่เลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
10 ต.ค. 61    การรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
10 ต.ค. 61    การจัดกระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณพระมหากษัตริย์ไทย  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
09 ต.ค. 61    รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
09 ต.ค. 61    รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ทุกวันอังคาร  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
09 ต.ค. 61    รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
09 ต.ค. 61    รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
09 ต.ค. 61    รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐ  กศน. อำเภอคำเขื่อนแก้ว      รับ
08 ต.ค. 61    รายงานผลการดำเนินงานโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
08 ต.ค. 61    รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินประจำปี งบประมาณ 2561  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
08 ต.ค. 61    ขอรับงบประมาณ ค่าติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต  กศน. อำเภอคำเขื่อนแก้ว      รับ
08 ต.ค. 61    สำรวจข้อมูลสถานศึกษาในการส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาเพื่อสุขภาพนักเรียน นักศึกษา  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
08 ต.ค. 61    รายงานการประชุมประจำเดือนบุคลากร เดือน กันยายน ๒๕๖๑  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
08 ต.ค. 61    รายงานคำของบประมาณ  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
05 ต.ค. 61    ขออนุมัติแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ประจำเดือน พ.ย. 61  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
05 ต.ค. 61    แบบสำรวจความพร้อมของสถานศึกษาในการสนับสนุนการกีฬาเพื่อสุขภาพนักเรียน นักศึกษา  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
05 ต.ค. 61    รายงานการบริหารงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยโสธร  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
05 ต.ค. 61    รายงานการประชุมบุคลากร กศน.อำเภอเลิงนกทา ประจำเดือนตุลาคม 2561  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
04 ต.ค. 61    รายงานจำนวนผู้ใช้บริการห้องสมุดเดือย ก.ย.  กศน. อำเภอคำเขื่อนแก้ว      รับ
04 ต.ค. 61    รายงานจำนวนผู้ใช้บริการห้องสมุดเดือย ก.ย.  กศน. อำเภอคำเขื่อนแก้ว      รับ
04 ต.ค. 61    รายงานจำนวนผู้ใช้บริการห้องสมุดเดือย ก.ย.  กศน. อำเภอคำเขื่อนแก้ว      รับ
03 ต.ค. 61    รายงานการบริหารงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยโสธร  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
03 ต.ค. 61    รายงานการบริหารงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยโสธร  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
03 ต.ค. 61    รายงานการบริหารงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยโสธร  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
03 ต.ค. 61    รายงานจำนวนผู้ใช้บริการห้องสมุดประชาชน ประจำเดือนกันยายน 2561  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
03 ต.ค. 61    การรายงานผลโครงการจิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจทุกวันที่ 4  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
03 ต.ค. 61    รายงานแจ้งผลการตรวจสอบหนังสือสำคัญแสดงวุฒิการศึกษา  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
02 ต.ค. 61    ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
02 ต.ค. 61    รายงานสถิติขอ้มูลจำนวนผู้ใช้บริการห้องสมุดประชาชนอำเภอทรายมูล  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
02 ต.ค. 61    รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
02 ต.ค. 61    รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ทุกวันอังคาร  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
02 ต.ค. 61    การรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
02 ต.ค. 61    รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
02 ต.ค. 61    สถิติผู้ใช้บริการห้องสมุดฯ  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
02 ต.ค. 61    รายงานกิจกรรมห้องสมุดฯ  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
02 ต.ค. 61    แผนห้องสมุดฯ เดือนตุลาคม 61  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
02 ต.ค. 61    รายงานผลการดำเนินงานโครงการในพระราชเสาวนีย์ฯของสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ"โครงการ ๑ คน ๑ ต้น ๑  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
02 ต.ค. 61    แผนการจัดกิจกรรมห้องสมุดประชาชนอำเภอมหาชนะชัย ต.ค.61  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
01 ต.ค. 61    รายงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
01 ต.ค. 61    ส่งแผนการจัดกิจกรรมห้องสมุดประชาชนอำเภอค้อวัง  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
01 ต.ค. 61    รายงานสถิติข้อมูลผู้ใช้บริการห้องสมุดประชาชนอำเภอค้อวัง  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
26 ก.ย. 61    รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
26 ก.ย. 61    รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ทุกวันอังคาร  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
26 ก.ย. 61    ส่งรายงานการประชุมประจำเดือนกันยายน 2561  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
25 ก.ย. 61    การรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
25 ก.ย. 61    รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
24 ก.ย. 61    การจัดกิจกรรม “วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ทำความดีถวายในหลวง”ในช่วงเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
18 ก.ย. 61    การจัดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
18 ก.ย. 61    รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
18 ก.ย. 61    การของบประมาณงบอุดหนุนรายหัวขั้นพื้นฐานฯ สำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
17 ก.ย. 61    การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมสัมมาชีพชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำ  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
17 ก.ย. 61    การรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
17 ก.ย. 61    การดำเนินโครงการ/กิจกรรมเนื่องในวันดินโลก (World Soil Day) ๕ ธันวาคม ของทุกปี  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
17 ก.ย. 61    การดำเนินโครงการ/กิจกรรมเนื่องในวันดินโลก (World Soil Day) ๕ ธันวาคม ของทุกปี  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
14 ก.ย. 61    การดำเนินโครงการ/กิจกรรมเนื่องในวันดินโลก (World Soil Day) 5 ธันวาคม ของทุกปี  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
14 ก.ย. 61    การดำเนินโครงการ/กิจกรรมเนื่องในวันดินโลก (World Soil Day) ๕ ธันวาคม ของทุกปี  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
14 ก.ย. 61    การดำเนินโครงการ/กิจกรรมเนื่องในวันดินโลก (World Soil Day) 5 ธันวาคม ของทุกปี  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
13 ก.ย. 61    รายงานสถิติข้อมูลผู้ใช้บริการห้องสมุดประชาชนประจำปีงบประมาณ 2561  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
13 ก.ย. 61    รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ทุกวันอังคาร  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
13 ก.ย. 61    การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น และเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี2562  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
13 ก.ย. 61    รายงานการดำเนินโครงการ/กิจกรรมเนื่องในวันดินโลก (World Soil Day) ของทุกปี  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
12 ก.ย. 61    รายงานสถิติข้อมูลผู้ใช้บริการด้านส่งเสริมการอ่าน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
12 ก.ย. 61    คำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
12 ก.ย. 61    รายงานสถิติข้อมูลผู้ใช้บริการด้านการส่งเสริมการอ่าน 2561  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
12 ก.ย. 61    รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
11 ก.ย. 61    รายงานสถิติผู้ใช้บริการส่งเสริมการอ่าน งบประมาณ 2561  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
11 ก.ย. 61    รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
11 ก.ย. 61    รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
10 ก.ย. 61    รายงานการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลทุกวันพุธ  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
10 ก.ย. 61    รายงานการจัดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
08 ก.ย. 61    รายงานการประชุมประจำเดือนบุคลากร เดือน สิงหาคม ๒๕๖๑  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
07 ก.ย. 61    การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระ ชน  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
06 ก.ย. 61    คำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
05 ก.ย. 61    รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ทุกวันอังคาร  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
05 ก.ย. 61    รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ทุกวันอังคาร  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
05 ก.ย. 61    รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ทุกวันอังคาร  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
04 ก.ย. 61    ส่งรายงานการประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2561  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
04 ก.ย. 61    รายงานการดำเนินงานโครงการจิตอาสา"เราทำความดีด้วยหัวใจ"  กศน. อำเภอกุดชุม      รับ
04 ก.ย. 61    การรายงานผลโครงการจิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจทุกวันที่ 4  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
04 ก.ย. 61    การรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
04 ก.ย. 61    รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
04 ก.ย. 61    รายงานผลการดำเนินงานโครงการในพระราชเสาวนีย์ฯของสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ"โครงการ ๑ คน ๑ ต้น ๑  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
04 ก.ย. 61    รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
04 ก.ย. 61    รายงานผลการดำเนินงานโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
04 ก.ย. 61    การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี 2653  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
03 ก.ย. 61    การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
03 ก.ย. 61    การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
03 ก.ย. 61    รายงานการประชุมบุคลากร กศน.อำเภอเลิงนกทา ประจำเดือนกันยายน 2561  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
03 ก.ย. 61    รายงานสถิติข้อมูลผู้ใช้บริการห้องสมุดประชาชนอำเภอค้อวัง  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
03 ก.ย. 61    ส่งแผนการจัดกิจกรรมห้องสมุดประชาชนอำเภอค้อวัง  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
03 ก.ย. 61    รายงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
03 ก.ย. 61    รายงานกิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดประชาชนอำเภอมหาชนะชัยเดือนสิงหาคม 61  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
03 ก.ย. 61    รายงานสถิติผู้ใช้บริการและข้อมูลจำนวนสมาชิกห้องสมุดเดือนสิงหาคม61  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
03 ก.ย. 61    แผนการจัดกิจกรรมห้องสมุดประชาชนอำเภอมหาชนะชัย ก.ย.61  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
30 ส.ค. 61    รายงานผลการดำเนินงานโครงการ 1 คน 1 ต้น 1 ฝน เพื่อปวงชนชาวไทย  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
29 ส.ค. 61    รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ทุกวันอังคาร  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
29 ส.ค. 61    แนวทางการดำเนินงานนโยบายที่ได้รับมอบหมายโครงการไทยนิยม ยั่งยืน  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
28 ส.ค. 61    การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
28 ส.ค. 61    รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
28 ส.ค. 61    รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
28 ส.ค. 61    การรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
27 ส.ค. 61    รายงานผลการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศาสตราจารย  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
27 ส.ค. 61    รายงานผลการบรรจุเนื้อหาความรู้เรื่อง โรคสัตว์ติดคน  กศน. อำเภอกุดชุม      รับ
27 ส.ค. 61    รายงานผลการบรรจุเนื้อหาความรู้เรื่อง โรคสัตว์ติดคน  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
27 ส.ค. 61    รายงานผลการบรรจุเนื้อหาความรู้เรื่อง โรคสัตว์ติดคน  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
27 ส.ค. 61    สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือน กรกฎาคม 2561  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
27 ส.ค. 61    การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
27 ส.ค. 61     รายงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
26 ส.ค. 61    รายงานผลตามนโยบายไทยนิยม  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
26 ส.ค. 61    รายงานผลตามนโยบายไทยนิยม  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
26 ส.ค. 61    รายงานผลตามนโยบายไทยนิยม  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
25 ส.ค. 61    รายงานศูนย์ฝึกอาชีพ ไตร3-4  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
24 ส.ค. 61    โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ของสำนักงาน กศน.  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
24 ส.ค. 61    การรายงานผลการดำเนินโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
22 ส.ค. 61    การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมสัมมาชีพชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำ  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
22 ส.ค. 61    การรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
21 ส.ค. 61    รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ทุกวันอังคาร  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
21 ส.ค. 61    รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
21 ส.ค. 61    รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
21 ส.ค. 61    รายงานผลการจัดกิจกรรม โครงการในพระราชเสาวนีย์ฯของสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ “โคร  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
20 ส.ค. 61    การตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
14 ส.ค. 61    การซักซ้อมแนวทางการดำเนินการกิจกรรมจิตอาสา ประกวดจัดสวนสาธารณะของจังหวัด  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
14 ส.ค. 61    รายงานการประชุม  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
14 ส.ค. 61    รายงานการซักซ้อมแนวทางการดำเนินการกิจกรรมจิตอาสา ประกวดจัดสวนสาธารณะของจังหวัด  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
14 ส.ค. 61    รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
14 ส.ค. 61    รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
14 ส.ค. 61    รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ทุกวันอังคาร  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
14 ส.ค. 61    รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล หมวด 4  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
14 ส.ค. 61    รายงานผลการดำเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
14 ส.ค. 61    การรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
10 ส.ค. 61    รายงานการประชุมบุคลากร กศน.อำเภอเลิงนกทา  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
10 ส.ค. 61    ขออนุญาตลาป่วย  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
09 ส.ค. 61    รายงานโครงการ ๑ คน ๑ ต้น ๑ ฝน เพื่อปวงชนชาวไทย  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
09 ส.ค. 61    รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ทุกวันอังคาร  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
09 ส.ค. 61    รายงานการดำเนินงานโครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
09 ส.ค. 61    การรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
08 ส.ค. 61    รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
08 ส.ค. 61    รายงานโครงการในพระราชเสาวนีย์ฯ ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
08 ส.ค. 61    รายงานการประชุมประจำเดือน กรกฎาคม 2561  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
06 ส.ค. 61    ส่งแผนการจัดกิจกรรมห้องสมุดประชาชนอำเภอค้อวัง  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
06 ส.ค. 61    รายงานสถิติข้อมูลผู้ใช้บริการห้องสมุดประชาชนอำเภอค้อวัง ประจำเดือน กรกฎาคม 2561  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
06 ส.ค. 61     รายงานผลการจัดกิจกรรมห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่ร่วมกับ พอ.สว.เคลื่อนที่  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
06 ส.ค. 61    ส่งรายการประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2561  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
06 ส.ค. 61    ส่งแบบประเมินความพึงพอใจ กศน.  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
06 ส.ค. 61    รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล หมวด 4  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
03 ส.ค. 61    แผน งบอุดหนุนจัดการเรียนการสอน กศน.อำเภอป่าติ้ว  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
03 ส.ค. 61    รายงานผลการดำเนินงานโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
03 ส.ค. 61    รายงานจำนวนผู้ใช้บริการห้องสมุดประชาชน ประจำเดือนกรกฎาคม 2561  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
03 ส.ค. 61    รายงานกิจกรรมจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
02 ส.ค. 61    รายงานสถิติผู้ใช้บริการห้องสมุดฯ เดือนกรกฏาคม 2561  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
02 ส.ค. 61    รายงานกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเดือนกรกฏาคม 2561  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
02 ส.ค. 61    นำส่งแผนห้องสมุดฯ เดือนสิงหาคม 2561  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
02 ส.ค. 61    ส่งแผนการใช้จ่ายงบประมาณ งบอุดหนุน ค่าจัดการเรียนการสอน  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
02 ส.ค. 61    รายงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
02 ส.ค. 61    รายงานกิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดประชาชนอำเภอมหาชนะชัยเดือนกรกฎาคม 61  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
02 ส.ค. 61    รายงานสถิติผู้ใช้บริการและข้อมูลจำนวนสมาชิกห้องสมุดเดือนกรกฎาคม61  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
02 ส.ค. 61    แผนการจัดกิจกรรมห้องสมุดประชาชนอำเภอมหาชนะชัย ส.ค.61  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
02 ส.ค. 61    ขอเลื่อนการจัดกิจกรรม  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
01 ส.ค. 61    รายงานการประชุมประจำเดือนบุคลากร เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
01 ส.ค. 61    รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
01 ส.ค. 61    รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล หมวด ๔  กศน. อำเภอกุดชุม      รับ
01 ส.ค. 61    การจัดงานสัปดาห์เผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา ประจำปี ๒๕๖๑  กศน. อำเภอกุดชุม      รับ
31 ก.ค. 61    การจัดงานสัปดาห์เผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๑  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
31 ก.ค. 61    รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
31 ก.ค. 61    รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ทุกวันอังคาร  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
31 ก.ค. 61    รายงานกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ประจำเดือน กรกฎาคม 2561  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
31 ก.ค. 61    รายงานการจัดงานเผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
31 ก.ค. 61    รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล หมวด 4  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
31 ก.ค. 61    คำสั่งคุมสอบ n-net 161  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
31 ก.ค. 61    รายงานข้อมูลสมาชิกและจำนวนผู้ใช้บริการห้องสมุดประชาชน ประจำเดือน กรกฎาคม 2561  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
31 ก.ค. 61    แผนการจัดกิจกรรมของห้องสมุดประชาชน ประจำเดือน สิงหาคม 2561  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
26 ก.ค. 61    จดหมายข่าวประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
26 ก.ค. 61    สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
26 ก.ค. 61    ขอเชิญประชุม  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
26 ก.ค. 61    ขอเชิญประชุม  กศน. อำเภอกุดชุม      รับ
26 ก.ค. 61    แผนและ งปม.โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
26 ก.ค. 61    ขอเชิญประชุม  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
25 ก.ค. 61    ขอเชิญประชุม  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
25 ก.ค. 61    รายงานจดหมายข่าว ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
25 ก.ค. 61    สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน กรกฎาคม 2561  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
25 ก.ค. 61    รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล หมวด 4  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
25 ก.ค. 61    การจัดทำแผนปฏิบัติงานและงบประมาณในการดำเนินงานสนองพระราชดำริฯ  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
25 ก.ค. 61    การรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบาบรัฐบาล  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
24 ก.ค. 61    รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
24 ก.ค. 61    รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ทุกวันอังคาร  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
24 ก.ค. 61    รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
23 ก.ค. 61    การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน(N-NET)ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
19 ก.ค. 61    รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดยโสธร ประจำปี ๒๕๖๑  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
18 ก.ค. 61    รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
18 ก.ค. 61    รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ทุกวันอังคาร  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
18 ก.ค. 61    รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล หมวด ๔  กศน. อำเภอกุดชุม      รับ