14 ส.ค. 61    การซักซ้อมแนวทางการดำเนินการกิจกรรมจิตอาสา ประกวดจัดสวนสาธารณะของจังหวัด  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
14 ส.ค. 61    รายงานการประชุม  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
14 ส.ค. 61    รายงานการซักซ้อมแนวทางการดำเนินการกิจกรรมจิตอาสา ประกวดจัดสวนสาธารณะของจังหวัด  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
14 ส.ค. 61    รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
14 ส.ค. 61    รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
14 ส.ค. 61    รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ทุกวันอังคาร  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
14 ส.ค. 61    รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล หมวด 4  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
14 ส.ค. 61    รายงานผลการดำเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
14 ส.ค. 61    การรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
10 ส.ค. 61    รายงานการประชุมบุคลากร กศน.อำเภอเลิงนกทา  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
10 ส.ค. 61    ขออนุญาตลาป่วย  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
09 ส.ค. 61    รายงานโครงการ ๑ คน ๑ ต้น ๑ ฝน เพื่อปวงชนชาวไทย  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
09 ส.ค. 61    รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ทุกวันอังคาร  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
09 ส.ค. 61    รายงานการดำเนินงานโครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
09 ส.ค. 61    การรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
08 ส.ค. 61    รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
08 ส.ค. 61    รายงานโครงการในพระราชเสาวนีย์ฯ ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
08 ส.ค. 61    รายงานการประชุมประจำเดือน กรกฎาคม 2561  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
06 ส.ค. 61    ส่งแผนการจัดกิจกรรมห้องสมุดประชาชนอำเภอค้อวัง  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
06 ส.ค. 61    รายงานสถิติข้อมูลผู้ใช้บริการห้องสมุดประชาชนอำเภอค้อวัง ประจำเดือน กรกฎาคม 2561  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
06 ส.ค. 61     รายงานผลการจัดกิจกรรมห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่ร่วมกับ พอ.สว.เคลื่อนที่  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
06 ส.ค. 61    ส่งรายการประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2561  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
06 ส.ค. 61    ส่งแบบประเมินความพึงพอใจ กศน.  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
06 ส.ค. 61    รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล หมวด 4  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
03 ส.ค. 61    แผน งบอุดหนุนจัดการเรียนการสอน กศน.อำเภอป่าติ้ว  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
03 ส.ค. 61    รายงานผลการดำเนินงานโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
03 ส.ค. 61    รายงานจำนวนผู้ใช้บริการห้องสมุดประชาชน ประจำเดือนกรกฎาคม 2561  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
03 ส.ค. 61    รายงานกิจกรรมจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
02 ส.ค. 61    รายงานสถิติผู้ใช้บริการห้องสมุดฯ เดือนกรกฏาคม 2561  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
02 ส.ค. 61    รายงานกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเดือนกรกฏาคม 2561  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
02 ส.ค. 61    นำส่งแผนห้องสมุดฯ เดือนสิงหาคม 2561  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
02 ส.ค. 61    ส่งแผนการใช้จ่ายงบประมาณ งบอุดหนุน ค่าจัดการเรียนการสอน  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
02 ส.ค. 61    รายงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
02 ส.ค. 61    รายงานกิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดประชาชนอำเภอมหาชนะชัยเดือนกรกฎาคม 61  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
02 ส.ค. 61    รายงานสถิติผู้ใช้บริการและข้อมูลจำนวนสมาชิกห้องสมุดเดือนกรกฎาคม61  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
02 ส.ค. 61    แผนการจัดกิจกรรมห้องสมุดประชาชนอำเภอมหาชนะชัย ส.ค.61  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
02 ส.ค. 61    ขอเลื่อนการจัดกิจกรรม  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
01 ส.ค. 61    รายงานการประชุมประจำเดือนบุคลากร เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
01 ส.ค. 61    รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
01 ส.ค. 61    รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล หมวด ๔  กศน. อำเภอกุดชุม      รับ
01 ส.ค. 61    การจัดงานสัปดาห์เผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา ประจำปี ๒๕๖๑  กศน. อำเภอกุดชุม      รับ
31 ก.ค. 61    การจัดงานสัปดาห์เผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๑  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
31 ก.ค. 61    รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
31 ก.ค. 61    รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ทุกวันอังคาร  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
31 ก.ค. 61    รายงานกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ประจำเดือน กรกฎาคม 2561  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
31 ก.ค. 61    รายงานการจัดงานเผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
31 ก.ค. 61    รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล หมวด 4  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
31 ก.ค. 61    คำสั่งคุมสอบ n-net 161  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
31 ก.ค. 61    รายงานข้อมูลสมาชิกและจำนวนผู้ใช้บริการห้องสมุดประชาชน ประจำเดือน กรกฎาคม 2561  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
31 ก.ค. 61    แผนการจัดกิจกรรมของห้องสมุดประชาชน ประจำเดือน สิงหาคม 2561  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
26 ก.ค. 61    จดหมายข่าวประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
26 ก.ค. 61    สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
26 ก.ค. 61    ขอเชิญประชุม  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
26 ก.ค. 61    ขอเชิญประชุม  กศน. อำเภอกุดชุม      รับ
26 ก.ค. 61    แผนและ งปม.โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
26 ก.ค. 61    ขอเชิญประชุม  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
25 ก.ค. 61    ขอเชิญประชุม  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
25 ก.ค. 61    รายงานจดหมายข่าว ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
25 ก.ค. 61    สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน กรกฎาคม 2561  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
25 ก.ค. 61    รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล หมวด 4  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
25 ก.ค. 61    การจัดทำแผนปฏิบัติงานและงบประมาณในการดำเนินงานสนองพระราชดำริฯ  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
25 ก.ค. 61    การรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบาบรัฐบาล  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
24 ก.ค. 61    รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
24 ก.ค. 61    รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ทุกวันอังคาร  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
24 ก.ค. 61    รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
23 ก.ค. 61    การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน(N-NET)ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
19 ก.ค. 61    รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดยโสธร ประจำปี ๒๕๖๑  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
18 ก.ค. 61    รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
18 ก.ค. 61    รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ทุกวันอังคาร  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
18 ก.ค. 61    รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล หมวด ๔  กศน. อำเภอกุดชุม      รับ
18 ก.ค. 61    รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
17 ก.ค. 61    การรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
17 ก.ค. 61    รายงานผลโครงการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
17 ก.ค. 61    รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล หมวด 4  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
16 ก.ค. 61    รายงานผลโครงการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
16 ก.ค. 61    รายงานการประชุม  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
16 ก.ค. 61    การรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมการป้องกันและค้ามนุษย์  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
12 ก.ค. 61    รายงานประชุมประจำเดือนมิถุนายน  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
12 ก.ค. 61    รายงานความพึงพอใจการใช้บริการการศึกษาของสำนักงาน กศน.  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
12 ก.ค. 61    รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
12 ก.ค. 61    ส่งแบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการการศึกษาสำนักงาน กศน.  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
12 ก.ค. 61    รายงานผลการจัดกิจกรรมห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่ร่วมกับอำเภอยิ้มเคลื่อนที่  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
12 ก.ค. 61    รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล หมวด ๔  กศน. อำเภอกุดชุม      รับ
12 ก.ค. 61    ขออนุญาตลาพักผ่อน  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
12 ก.ค. 61    การรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
11 ก.ค. 61    รายงานการประชุมประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
11 ก.ค. 61    รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ทุกวันอังคาร  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
11 ก.ค. 61    รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
11 ก.ค. 61    ส่งแบบประเมินความพึงพอใจการใช้บริการการศึกษา สำนักงาน กศน  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
10 ก.ค. 61    รายงานการประชุมประจำเดือนบุคลากร เดือน มิถุนายน ๒๕๖๑  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
10 ก.ค. 61    รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
09 ก.ค. 61    การคัดเลือกและประกาศยกย่ององค์กร ชุมชน อำเภอและจังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บท ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชา  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
05 ก.ค. 61    ส่งรายงานผลการจัดกิจกรรมทบทวนคำปฏิญาณและบำเพ็ญประโยชน์ของกองลูกเสือวิสามัญ  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
05 ก.ค. 61    รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล หมวด ๔  กศน. อำเภอกุดชุม      รับ
04 ก.ค. 61    รายงานผลการดำเนินงานโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
04 ก.ค. 61    รายงานผลการดำเนินงานโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
04 ก.ค. 61    รายงานผลการดำเนินงานโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
04 ก.ค. 61    การดำเนินงานตามโครงการจิตอาสา  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
04 ก.ค. 61    รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ทุกวันอังคาร  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
04 ก.ค. 61    รายงานโครงการจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
04 ก.ค. 61    รายงานตามนโยบายรัฐบาลทุกวันพุธ  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
04 ก.ค. 61    รายงานโครงการจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
03 ก.ค. 61    รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
03 ก.ค. 61    รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
03 ก.ค. 61    รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
02 ก.ค. 61    รายงานจดหมายข่าว ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
02 ก.ค. 61    รายงานสถิติข้อมูลผู้ใช้บริการห้องสมุดประชาชนอำเภอค้อวัง  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
02 ก.ค. 61    รายงานผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดประชาชน  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
02 ก.ค. 61    ส่งแผนการจัดกิจกรรมห้องสมุดประชาชนอำเภอค้อวัง  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
02 ก.ค. 61    รายงานสถิติขอ้มูลจำนวนผู้ใช้บริการห้องสมุดประชาชนอำเภอทรายมูล  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
02 ก.ค. 61    รายงานการส่งเสริมการอ่านห้องสมุดประชาชนอำเภอทรายมูล  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
01 ก.ค. 61    รายงานสถิติผู้ใช้บริการและข้อมูลจำนวนสมาชิกห้องสมุดเดือนมิถุนายน61  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
01 ก.ค. 61    รายงานกิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดประชาชนอำเภอมหาชนะชัย  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
01 ก.ค. 61    แผนการจัดกิจกรรมห้องสมุดประชาชนอำเภอมหาชนะชัย ก.ค.61  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
29 มิ.ย. 61    รายงานผู้สมัครเรียนธรรมศึกษา  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
29 มิ.ย. 61    รายงานผู้สมัครเรียนธรรมศึกษา  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
29 มิ.ย. 61    การจัดเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ : การประเมินความร่วมมือการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุ หลักสูตร 420 ชั่วโมง ระหว  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
29 มิ.ย. 61    รายงานสถิติผู้ใช้บริการห้องสมุดฯเดือนมิถุนายน 2561  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
29 มิ.ย. 61    แนวทางการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
29 มิ.ย. 61    โครงการสร้างกระแสการรับรู้และการมีส่วนในการขับเคลื่อนเกษตรปลอดภัยเกษตรอินทรีย์และเศรษฐกิจพอเพียง กิจ  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
29 มิ.ย. 61    แนวทางการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน ) ประจำปี ๒๕๖๑  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
29 มิ.ย. 61    รายงานกิจกรรมส่งเสริมการอ่านประจำเดือนมิถุนายน 2561  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
29 มิ.ย. 61    ส่งแผนกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเดือนกรกฏาคม 2561  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
28 มิ.ย. 61    โครงการสร้างกระแสการรับรู้และการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเกษตรปลอดภัยเกษตรอินทรีย์และเศรษฐกิจพอเพียง  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
28 มิ.ย. 61    รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล หมวด ๔  กศน. อำเภอกุดชุม      รับ
28 มิ.ย. 61    รายงานกิจกรรมณณรงค์ต่อต้านยาเสพติด  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
27 มิ.ย. 61    ขอหนังสือรับรอ&#  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
27 มิ.ย. 61    รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ทุกวันอังคาร  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
27 มิ.ย. 61    รายงานตามนโยบายรัฐบาลทุกวันพุธ  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
27 มิ.ย. 61    สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือน มิถุนายน 2561  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
27 มิ.ย. 61    การติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
26 มิ.ย. 61    รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
26 มิ.ย. 61    การติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ2561  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
26 มิ.ย. 61    รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
26 มิ.ย. 61    ลากิจส่วนตัว  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
26 มิ.ย. 61    การติตตามประเมินจัดการศึกษาตามนโยบายปี 2561  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
26 มิ.ย. 61    รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
25 มิ.ย. 61    รายงานกิจกรรมต้นไม้  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
25 มิ.ย. 61    รายงานรายชื่อธรรมศึกษาค้อวัง  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
25 มิ.ย. 61    รายงานการจัดกิจกรรมตามโครงการวันต้นไม้ประจำปีพ.ศ.2561  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
25 มิ.ย. 61    ส่งงานติดตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
25 มิ.ย. 61    ส่งงานติดตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
25 มิ.ย. 61    รายงานผลการจัด&#  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
25 มิ.ย. 61    ขอหนังสือรับรองเดือน  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
20 มิ.ย. 61    รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ทุกวันอังคาร  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
20 มิ.ย. 61    รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล หมวด ๔  กศน. อำเภอกุดชุม      รับ
20 มิ.ย. 61    รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
19 มิ.ย. 61    รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
19 มิ.ย. 61    รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
18 มิ.ย. 61    รายงานตามนโยบายรัฐบาลทุกวันพุธ  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
15 มิ.ย. 61    รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
13 มิ.ย. 61    รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ทุกวันอังคาร  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
13 มิ.ย. 61    รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
12 มิ.ย. 61    รายงานตามนโยบายรัฐบาลทุกวันพุธ  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
12 มิ.ย. 61    รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล หมวด ๔  กศน. อำเภอกุดชุม      รับ
11 มิ.ย. 61    ขอเชิญร่วมชมภาพยนตร์สั้นเรื่อง มนต์ฮักอินทรีย์ฯ  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
11 มิ.ย. 61    รายงานความพึงพอใจ เดือน พ.ค. 2561 กศน.อำเภอเลิงนกทา  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
11 มิ.ย. 61    ต่อ/ส่งข้อมูลแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์1/61  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
11 มิ.ย. 61    ส่งข้อมูลจำนวนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาค1/61  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
11 มิ.ย. 61    สรุปรายงานการประชุมประจำเดือนบุคลากร กศน.อำเภอไทยเจริญ  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
11 มิ.ย. 61    รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากร หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
09 มิ.ย. 61    รายงานการประชุมประจำเดือนบุคลากร เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
09 มิ.ย. 61    ส่งรายชื่อบุคลากร  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
08 มิ.ย. 61    ส่งรายชื่อชุมนุมลูกเสือ  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
08 มิ.ย. 61    ส่งแบบประเมินความพึงพอใจการใช้บริการการศึกษา สำนักงาน กศน  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
08 มิ.ย. 61    ส่งรายชื่อคณะกรรมการแข่งขันมหกรรมทักษะวิชาการ  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
08 มิ.ย. 61    รายงานตามนโยบายรัฐบาลทุกวันพุธ  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
08 มิ.ย. 61    ส่งรายชื่อคณะกรรมการแข่งขันมหกรรมทักษะวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๑ สำนักงาน กศน.จังหวัด กลุ่มสามเหลี่ยมมรกต  กศน. อำเภอกุดชุม      รับ
07 มิ.ย. 61    ส่งรายชื่อคณะกรรมการแข่งขันทักษะวิชากร ประจำปี 2561  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
07 มิ.ย. 61    รายงานผลการดำเนินงานคู่มือสำหรับประชาชน  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
07 มิ.ย. 61    ส่งรายชื่อผู้เข้สร่วมชุมนุมลูกเสือ  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
06 มิ.ย. 61    ส่งราชื่อบุคลากรร่วมโครงการพัฒนาบุคลากร อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
06 มิ.ย. 61    ส่งรายชื่อคณะกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 2561 สามเหลี่ยมมรกต  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
06 มิ.ย. 61    ส่งรายชื่อคณะกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 2561 สามเหลี่ยมมรกต  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
06 มิ.ย. 61    รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
06 มิ.ย. 61    ส่งรายชื่อลูกเสือ กศน.อำเภอมหาฃนะชัย  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
06 มิ.ย. 61    การจัดชุมนุมลูกเสือ กศน.จังหวัดยโสธร ประจำปี 2561  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
06 มิ.ย. 61    การจัดพิมพ์และจัดส่งแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระ  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
06 มิ.ย. 61    การจัชุมนุมลูกเสือ กศน.จังหวัดยโสธร ประจำปี 2561  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
05 มิ.ย. 61    รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
05 มิ.ย. 61    รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ทุกวันอังคาร  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
05 มิ.ย. 61    รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
05 มิ.ย. 61    รายงานการดำเนินงานโครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
05 มิ.ย. 61    แบบรายงานผลการดำเนินการจัดทำป้ายรณรงค์โครงการปิดเทอมนี้ทุกชีวีปลอดภัยห่วงใยทุกคน  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
05 มิ.ย. 61    รายงานการสำรวจข้อมูลจำนวนผู้สมัครเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้สมัครกล  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
05 มิ.ย. 61    รายงานผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดประชาชน ประจำเดือนพฤษภาคม 2561  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
05 มิ.ย. 61    รายงานสถิติข้อมูลผู้ใช้บริการห้องสมุดประชาชนอำเภอค้อวัง ประจำเดือน พฤษภาคม 2561  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
05 มิ.ย. 61    ส่งแผนการจัดกิจกรรมห้องสมุดประชาชนอำเภอค้อวัง  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
04 มิ.ย. 61    การดำเนินงานโครงการจิตอาสา"เราทำความดีด้วยหัวใจรัก"  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
01 มิ.ย. 61    รายงานผลการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๑  กศน. อำเภอกุดชุม      รับ
01 มิ.ย. 61    รายงานตามนโยบายรัฐบาลทุกวันพุธ  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
01 มิ.ย. 61    แผนการจัดกิจกรรมห้องสมุดประชาชนอำเภอมหาชนะชัย มิ.ย.61  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
01 มิ.ย. 61    รายงานจำนวนสมาชิกและสถิติผู้ใช้บริการห้องสมุดประชาชนอำเภอมหาชนะชัย พ.ค.61  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
01 มิ.ย. 61    รายงานกิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดประชาชนอำเภอมหาชนะชัย พ.ค.61  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
31 พ.ค. 61    รายงานกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเดือนพฤษภาคม  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
31 พ.ค. 61    แผนกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเดือนมิถุนายน  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
30 พ.ค. 61    รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ทุกวันอังคาร  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
30 พ.ค. 61    แผนการจัดอบรมการสร้างเครือข่ายดิจิทัลระดับตำบล ฯ  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
30 พ.ค. 61    รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
30 พ.ค. 61    ขอบรรจุพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป แทนตำแหน่งว่าง  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ