22 พ.ค. 61    รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ทุกวันอังคาร  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
22 พ.ค. 61    รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
22 พ.ค. 61    การประเมินตนเองในการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
22 พ.ค. 61    การประเมินตนเองในการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
22 พ.ค. 61    เร่งรัดการดำเนินงานป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
18 พ.ค. 61    การดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
17 พ.ค. 61    ความเห็นเกี่ยวกับการกำหนดพื้นที่ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
17 พ.ค. 61    ความเห็นเกี่ยวกับการกำหนดพื้นที่ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฯ  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
17 พ.ค. 61    ส่งแบบรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดพื้นที่ควบคุมเครื่องดื่มฯ  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
16 พ.ค. 61    แผนจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน(ไตรมาส3-4)  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
16 พ.ค. 61    ตอบรับร่วมประชุม “โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
16 พ.ค. 61    รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
16 พ.ค. 61    รายงานผลการดำเนินการตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและมติคณะรัฐมนตรี  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
15 พ.ค. 61    รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
15 พ.ค. 61    รายงานศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนงบประมาณ 2561 ไตรมาส 1-2  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
15 พ.ค. 61    รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล หมวด 4  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
15 พ.ค. 61    รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ทุกวันอังคาร  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
11 พ.ค. 61    รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
11 พ.ค. 61    ส่งรายงานการประชุมเดือนเมษายน 2561  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
10 พ.ค. 61    รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
08 พ.ค. 61    รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
08 พ.ค. 61    รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ทุกวันอังคาร  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
08 พ.ค. 61    รายงานการดำเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
08 พ.ค. 61    รายงานผลการดำเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ประจำปี ๒๕๖๑ รอบ ๖ เดือน  กศน. อำเภอคำเขื่อนแก้ว      รับ
08 พ.ค. 61    รายงานสถิติข้อมูลผู้ใช้บริการห้องสมุดประชาชนอำเภอค้อวัง  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
08 พ.ค. 61    ส่งแผนการจัดกิจกรรมห้องสมุดประชาชนอำเภอค้อวัง  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
08 พ.ค. 61    รายงานผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านประจำเดือนเมษายน  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
08 พ.ค. 61    ผลการดำเนินการตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและมติคณะรัฐมนตรี  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
08 พ.ค. 61    รายงานผลการดำเนินโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  กศน. อำเภอกุดชุม      รับ
08 พ.ค. 61    รายงานประชุมประจำเดือนบุคลากร  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
07 พ.ค. 61    รายงาน ศฝ.ไตรมาส 1-2  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
07 พ.ค. 61    รายงานผลการดำเนินโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
04 พ.ค. 61    การดำเนินงานโครงการจิตอาสา"เราทำความดีด้วยหัวใจรัก"  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
04 พ.ค. 61    การรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ2561ประจำเดือนเมษายน  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
03 พ.ค. 61    รายงานการใช้จ่ายงบประมารเดือน เมษายน 2561 กศน.อำเภอเลิงนกทา  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
03 พ.ค. 61    รายงานการดำเนินงานโครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ เดิือนเมษายน  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
02 พ.ค. 61    รายการการจัดกิจกรรมห้องสมุดฯ อ.ป่าติ้ว เดือนเมษายน 2561  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
02 พ.ค. 61    รายงานแผนการจัดกิจกรรมห้องสมุดประจำเดือนพฤษภาคม 2561  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
02 พ.ค. 61    รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
02 พ.ค. 61    การรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
02 พ.ค. 61    รายงานผลการดำเนินการตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและมติคณะรัฐมนตรี  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
01 พ.ค. 61    แผนการจัดกิจกรรมห้องสมุดประชาชน  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
01 พ.ค. 61    รายงานข้อมูลจำนวนผู้ใช้และสมาชิกห้องสมุดประชาชนเดือนเมษายน 2561  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
01 พ.ค. 61    กิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดประชาชนเดือนเมษายน 2561  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
01 พ.ค. 61    เชิญชวนสมัครเข้าร่วมการประกวดองค์กร"ดูแล ห่วงใย ใส่ใจป้องกันเอดส์ในพื้นที่ทำงาน"ปี ๒๕๖๑  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
01 พ.ค. 61    เชิญชวนสมัครเข้าร่วมกิจกรรม"สถานศึกษาปลอดภัย"ประจำปี ๒๕๖๑  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
01 พ.ค. 61    รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ทุกวันอังคาร  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
01 พ.ค. 61    การขับเคลื่อนงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดยโสธณ  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
01 พ.ค. 61    การขับเคลื่อนงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดยโสธร  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
01 พ.ค. 61    การขับเคลื่อนงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดยโสธรแก้ไขให้พี่จินค่ะ  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
01 พ.ค. 61    เรื่อง การขับเคลื่อนงานโตรงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดยโสธร  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
01 พ.ค. 61    รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
01 พ.ค. 61    รายงานสถิติข้อมูลผู้ใช้บริการห้องสมุดประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2561  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
30 เม.ย. 61    การขับเคลื่อนงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดยโสธร  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
30 เม.ย. 61    รายงานสถิติข้อมูลผู้ใช้บริการห้องสมุดประชาชนไตรมาส1-2ประจำปีงบประมาณ2561  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
30 เม.ย. 61    รายงานสถิติข้อมูลผู้ใช้บริการห้องสมุดประชาชน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑  กศน. อำเภอกุดชุม      รับ
30 เม.ย. 61    รายงานสถิติผู้ใช้บริการห้องสมุดฯ ไตรมาส1-2  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
30 เม.ย. 61    รายงานสถิติข้อมูลผู้ใช้บริการห้องสมุดประชาชน ไตรมาส 1-2 ประจำปีงบประมาณ 2561  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
30 เม.ย. 61    รายงานจำนวนผู้ใช้บริการห้องสมุดประชาชน ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖1  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
27 เม.ย. 61    รายงานสถิติข้อมูลห้องสมุดประชาชนอำเภอไทยเจริญ ไตรมาส 1 และ 2  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
27 เม.ย. 61    สำรวจและยืนยันการมีตัวตนอยู่จริงของจำนวนนักศึกษาที่กไลังเรียนอยู่ในแต่ละระดับการศึกษา  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
26 เม.ย. 61    รับรายงานตัวพนักงานราชการ  กศน. อำเภอกุดชุม      รับ
26 เม.ย. 61    ส่งตัวพนักงานราชการ  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
25 เม.ย. 61    รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ทุกวันอังคาร  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
25 เม.ย. 61    รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
25 เม.ย. 61    ขออนุญาตลาป่วย  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
25 เม.ย. 61    รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
24 เม.ย. 61    การขับเคลื่อนงานโครงการพระราชดำริ จ.ยโสธร  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
24 เม.ย. 61    มอบหมายให้พนักงานราชการปฏิบัติงานนอกพื้นที่กำหนดในสัญญา  กศน. อำเภอกุดชุม      รับ
23 เม.ย. 61    ส่งตัวพนักงานราชการ  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
23 เม.ย. 61    การสนองพระราชดำริฯ  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
23 เม.ย. 61    รายงานผลการดำเนินการตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและมติคณะรัฐมนตรี  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
23 เม.ย. 61     เรื่องมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และจักยานยนต์ในทาง  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
23 เม.ย. 61    ลาป่วย  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
19 เม.ย. 61    รายงานจำนวนผู้ใช้บริการห้องสมุดประชาชนประจำเดือนมีนาคม 2561  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
19 เม.ย. 61    รายงานกิจกรรมส่งเสริมการอ่านประจำเดือนมีนาคม 2561  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
19 เม.ย. 61    แผนการจัดกิจกรรมห้องสมุดประชาชน ประจำเดือนเมษายน 2561  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
18 เม.ย. 61    การดำเนินงานโครงการจิตอาสา"เราทำความดีด้วยหัวใจรัก"  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
18 เม.ย. 61    รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
18 เม.ย. 61    แต่งตั้งข้าราชการครู รักษาการในตำแหน่ง  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
17 เม.ย. 61    รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ทุกวันอังคาร  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
17 เม.ย. 61    รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
17 เม.ย. 61    ขอความร่วมมือสำรวจเด็กตกหล่น ปีการศึกษา ๒๕๖๐  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
11 เม.ย. 61     รายงานผลการดำเนินการตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและมติคณะรัฐมนตรี  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
11 เม.ย. 61    รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ทุกวันอังคาร  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
10 เม.ย. 61    สำรวจวิทยากรวิชาชีพและกลุ่มสนใจ  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
10 เม.ย. 61    สำรวจวิทยากรวิชาชีพและกลุ่มสนใจ  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
10 เม.ย. 61    ส่งรายงานการประชุม ประจำเดือนเมษายน 2561  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
07 เม.ย. 61    สำรวจวิยากรวิชาชีพและกลุ่มสนใจ  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
07 เม.ย. 61    การอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
05 เม.ย. 61    จดหมายข่าวประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๑  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
04 เม.ย. 61    รายงานนโยบายรัฐบาลทุกวันอังคาร  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
04 เม.ย. 61    รายงานการดำเนินงานโครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
04 เม.ย. 61    ส่งรายงานการประชุมประจำเดือนมีนาคม 2561  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
04 เม.ย. 61    รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
03 เม.ย. 61    รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
03 เม.ย. 61    รายงานการบูรณาการแผน/กิจกรรม/โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
03 เม.ย. 61    รายงานแผนอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
03 เม.ย. 61    การดำเนินงานโครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ”  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
03 เม.ย. 61    รายงานผลการดำเนินการตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและมติคณะรัฐมนตรี  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
30 มี.ค. 61    รายงานจำนวนผู้ใช้บริการห้องสมุดประชาชนอำเภอทรายมูล  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
30 มี.ค. 61    รายงานการบูรณาการแผนงาน/กิจกรรมโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
30 มี.ค. 61    รายงานการบูรณาการแผนงาน/กิจกรรมโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
30 มี.ค. 61    รายงานการบูรณาการแผนงาน/กิจกรรม/โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๑  กศน. อำเภอกุดชุม      รับ
28 มี.ค. 61    การจัดงานวันรักการอ่าน ประจำปี ๒๕๖๑  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
27 มี.ค. 61    สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือน มีนาคม 2561  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
27 มี.ค. 61    รายงานจดหมายข่าว ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๑  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
27 มี.ค. 61    รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
23 มี.ค. 61    การดำเนินงานโครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ”  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
23 มี.ค. 61    รายงานจำนวนนักศึกษาเข้าสอบ ภาคเรียนที่ ๒/ ๒๕๖๐  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
22 มี.ค. 61    รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
22 มี.ค. 61    การรายงานผลการดำเนินงานตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน”  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
22 มี.ค. 61    การรายงานผลการดำเนินงานตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน”  กศน. อำเภอคำเขื่อนแก้ว      รับ
21 มี.ค. 61    ส่งรายชื่อคณะกรรมการการดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศระดับตำบลตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน  กศน. อำเภอกุดชุม      รับ
21 มี.ค. 61    การดำเนินงานโครงการจิตอาสา"เราทำความดีด้วยหัวใจรัก"  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
21 มี.ค. 61    การรายงานผลการดำเนินงานตาม โครงการไทยนิยมยั่งยืน  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
20 มี.ค. 61    ส่งรายชื่อคณะกรรมการขับเคลื่อนระดับตำบล โครงการไทยยั่งยืน  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
20 มี.ค. 61    รายงานนโยบายรัฐบาลทุกวันอังคาร  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
19 มี.ค. 61    รายงานการประชุมประจำเดือนบุคลากร เดือน มีนาคม ๒๕๖๑  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
15 มี.ค. 61    รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
15 มี.ค. 61    เอกสารมาลัยข้าวตอกฝากให้ อ.บุญเพ็ง  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
14 มี.ค. 61    รายงานนโยบายรัฐบาลทุกวันอังคาร  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
12 มี.ค. 61    การเลื่อนเงินเดือน/เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (๑ เมษายน  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
12 มี.ค. 61    สรุปรายงานการประชุมประจำเดือนบุคลากร กศน.อำเภอไทยเจริญ  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
09 มี.ค. 61    รายงานผลการจัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๑  กศน. อำเภอกุดชุม      รับ
08 มี.ค. 61    รายงานผลการจัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๑  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
08 มี.ค. 61    รายงานผลการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
08 มี.ค. 61    รายงานผลการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
08 มี.ค. 61    สรุปผลโครงการไทยนิยม กศน.อำเภอกุดชุม  กศน. อำเภอกุดชุม      รับ
07 มี.ค. 61    รายงานการควบคุมภายใน ุ6 เดือนแรก งบประมาณ 2561  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
07 มี.ค. 61    รายงานผลการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
07 มี.ค. 61    ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุมเครือข่ายปราชญ์เพื่อความมั่นคงระดับจังหวัด  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
07 มี.ค. 61    การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายปราชญ์ฯ  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
06 มี.ค. 61    การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายปราชญ์เพื่อความมั่นคงฯ  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
06 มี.ค. 61    รายงานการดำเนินงานโครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
06 มี.ค. 61    การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายปราชญ์เพื่อความมั่นคงระดับจังหวัด  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
06 มี.ค. 61    รายงานการประชุมบุคลากร กศน.อำเภอเลิงนกทา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
06 มี.ค. 61    รายงานการจัดกิจกรรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
05 มี.ค. 61    รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
05 มี.ค. 61    การดำเนินงานโครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยใจรัก”  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
05 มี.ค. 61    รายงานผลการจัดกิจกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
05 มี.ค. 61    รายงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
05 มี.ค. 61    แผนการจัดทำกิจกรรมห้องสมุดประชาชน ประจำเดือนมีนาคม 2561  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
05 มี.ค. 61    รายงานจำนวนผู้ใช้บริการห้องสมุดประชาชน เดือนกุมภาพันธ์  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
02 มี.ค. 61    ส่งเงินสนับสนุนสโมสรเอฟซียโสธร  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
28 ก.พ. 61    รายงานผลการจัดกิจกรรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
28 ก.พ. 61     ผลการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
28 ก.พ. 61    ผลการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง 27022561  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
28 ก.พ. 61    รายงานตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติฯ 26ก.พ.61  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
28 ก.พ. 61    ส่งคำสั่งการดำเนินการสอบปลายภาค 2/60  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
28 ก.พ. 61    แจ้งรายชื่อผู้เกี่ยวข้องกับการสอบปลายภาค 2/60  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
28 ก.พ. 61    รายงานผู้ใช้บริการห้องสมุดประจำเดือนกุมภาพันธ์  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
28 ก.พ. 61    รายงานกิจกรรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
28 ก.พ. 61    ผลการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
27 ก.พ. 61    สรุปผการปฏิบัติงาน ประจำเดือน กุมภาพันธ์  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
27 ก.พ. 61    รายงานผลการดำเนินการตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและมติคณะรัฐมนตรี  กศน. อำเภอกุดชุม      รับ
27 ก.พ. 61    รายงานจดหมายข่าว ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
27 ก.พ. 61    รายงานผลการดำเนินงานตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
27 ก.พ. 61    รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
27 ก.พ. 61    ผลการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง  กศน. อำเภอคำเขื่อนแก้ว      รับ
27 ก.พ. 61    การรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  กศน. อำเภอคำเขื่อนแก้ว      รับ
26 ก.พ. 61    แจ้งรายชื่อผู้เกี่ยวข้องกับการสอบเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
21 ก.พ. 61    การรายงานผลการดำเนินงานตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคณะรัฐมนตรี  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
21 ก.พ. 61    รายงานนโยบายรัฐบาลทุกวันอังคาร  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
21 ก.พ. 61    ผลการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อสรา้งความสามัคคีปรองดอง  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
21 ก.พ. 61    ผลการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์ฯ  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
21 ก.พ. 61    ผลการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง 21022561  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
21 ก.พ. 61    รายงานตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติฯ21ก.พ.61  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
20 ก.พ. 61    ผลการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
20 ก.พ. 61    เรื่อง ผลการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
20 ก.พ. 61    การรายงานผลการดำเนินงานตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคณะรัฐมนตรี  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
20 ก.พ. 61    รายงานผลการดำเนินการตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและมติคณะรัฐมนตรี  กศน. อำเภอกุดชุม      รับ
20 ก.พ. 61    รายงานผลการดำเนินงานตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
20 ก.พ. 61    รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
19 ก.พ. 61    การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายปราชญ์เพื่อความมั่นคงระดับจังหวัด  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
19 ก.พ. 61    รายงานกิจกรรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
19 ก.พ. 61    การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายปราชญ์เพื่อความมั่นคงระดับจังหวัด  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
19 ก.พ. 61    การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายปราชญ์เพื่อความมั่นคงระดับจังหวัด  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
18 ก.พ. 61    การจัดกิจกรรมเนื่องในวาระครบ 250 ปี แห่งการสถาปนากรุงธนบุรี  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
16 ก.พ. 61    การจัดกิจกรรมเนื่องในวาระครบ 250 ปี แห่งการสถาปนากรุงธนบุรี  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
16 ก.พ. 61    การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายปราชญ์เพื่อความมั่นคงระดับจังหวัด  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
16 ก.พ. 61    การจัดกิจกรรมเนื่องในวาระครบ ๒๕๐ ปี แห่งการสถาปนากรุงธนบุรี  กศน. อำเภอกุดชุม      รับ
16 ก.พ. 61    การจัดกิจกรรมเนื่องในวาระครบ 250 ปี แห่งการสถาปนากรุงธนบุรี  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
16 ก.พ. 61    การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายปราชญ์เพื่อความมั่นคงระดับจังหวัด  กศน. อำเภอกุดชุม      รับ
16 ก.พ. 61    การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายปราชญ์เพื่อความมั่นคงระดับจังหวัด  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
16 ก.พ. 61    เชิญเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมลูกเสือ  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
16 ก.พ. 61    การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายปราชญ์เพื่อความมั่นคงระดับจังหวัด  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
14 ก.พ. 61    ผลการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
14 ก.พ. 61    ผลการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์ฯ  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
14 ก.พ. 61    ผลการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง 14022561  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
14 ก.พ. 61    รายงานตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติฯ 14ก.พ.61  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
14 ก.พ. 61    ผลการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
14 ก.พ. 61    ผลการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
14 ก.พ. 61    รายงานผลการดำเนินงานตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
14 ก.พ. 61    รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
14 ก.พ. 61    แบบตอบรับโครงการจัดทำแผนการศึกษา  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
13 ก.พ. 61    รายงานผลการดำเนินการตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและมติคณะรัฐมนตรี  กศน. อำเภอกุดชุม      รับ
13 ก.พ. 61    รายงานผลการประชุมคณะกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง  กศน. อำเภอกุดชุม      รับ
13 ก.พ. 61    โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
13 ก.พ. 61    โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา  กศน. อำเภอกุดชุม      รับ