21 ก.พ. 61    การรายงานผลการดำเนินงานตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคณะรัฐมนตรี  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
21 ก.พ. 61    รายงานนโยบายรัฐบาลทุกวันอังคาร  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
21 ก.พ. 61    ผลการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อสรา้งความสามัคคีปรองดอง  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
21 ก.พ. 61    ผลการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์ฯ  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
21 ก.พ. 61    ผลการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง 21022561  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
21 ก.พ. 61    รายงานตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติฯ21ก.พ.61  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
20 ก.พ. 61    ผลการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
20 ก.พ. 61    เรื่อง ผลการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
20 ก.พ. 61    การรายงานผลการดำเนินงานตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคณะรัฐมนตรี  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
20 ก.พ. 61    รายงานผลการดำเนินการตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและมติคณะรัฐมนตรี  กศน. อำเภอกุดชุม      รับ
20 ก.พ. 61    รายงานผลการดำเนินงานตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
20 ก.พ. 61    รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
19 ก.พ. 61    การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายปราชญ์เพื่อความมั่นคงระดับจังหวัด  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
19 ก.พ. 61    รายงานกิจกรรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
19 ก.พ. 61    การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายปราชญ์เพื่อความมั่นคงระดับจังหวัด  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
19 ก.พ. 61    การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายปราชญ์เพื่อความมั่นคงระดับจังหวัด  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
18 ก.พ. 61    การจัดกิจกรรมเนื่องในวาระครบ 250 ปี แห่งการสถาปนากรุงธนบุรี  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
16 ก.พ. 61    การจัดกิจกรรมเนื่องในวาระครบ 250 ปี แห่งการสถาปนากรุงธนบุรี  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
16 ก.พ. 61    การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายปราชญ์เพื่อความมั่นคงระดับจังหวัด  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
16 ก.พ. 61    การจัดกิจกรรมเนื่องในวาระครบ ๒๕๐ ปี แห่งการสถาปนากรุงธนบุรี  กศน. อำเภอกุดชุม      รับ
16 ก.พ. 61    การจัดกิจกรรมเนื่องในวาระครบ 250 ปี แห่งการสถาปนากรุงธนบุรี  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
16 ก.พ. 61    การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายปราชญ์เพื่อความมั่นคงระดับจังหวัด  กศน. อำเภอกุดชุม      รับ
16 ก.พ. 61    การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายปราชญ์เพื่อความมั่นคงระดับจังหวัด  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
16 ก.พ. 61    เชิญเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมลูกเสือ  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
16 ก.พ. 61    การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายปราชญ์เพื่อความมั่นคงระดับจังหวัด  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
14 ก.พ. 61    ผลการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
14 ก.พ. 61    ผลการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์ฯ  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
14 ก.พ. 61    ผลการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง 14022561  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
14 ก.พ. 61    รายงานตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติฯ 14ก.พ.61  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
14 ก.พ. 61    ผลการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
14 ก.พ. 61    ผลการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
14 ก.พ. 61    รายงานผลการดำเนินงานตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
14 ก.พ. 61    รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
14 ก.พ. 61    แบบตอบรับโครงการจัดทำแผนการศึกษา  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
13 ก.พ. 61    รายงานผลการดำเนินการตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและมติคณะรัฐมนตรี  กศน. อำเภอกุดชุม      รับ
13 ก.พ. 61    รายงานผลการประชุมคณะกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง  กศน. อำเภอกุดชุม      รับ
13 ก.พ. 61    โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
13 ก.พ. 61    โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา  กศน. อำเภอกุดชุม      รับ
12 ก.พ. 61    รายงานสรุปผลการปฎิบัติงาน ประจำเดือน มกราคม กศน.อำเภอมหาชนะชัย  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
12 ก.พ. 61    รายงานนโยบายทุกอังคาร  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
12 ก.พ. 61    โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
12 ก.พ. 61    จดหมายข่าวเดือน มกราคม  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
12 ก.พ. 61    การรายงานผลการดำเนินงานตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคณะรัฐมนตรี  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
09 ก.พ. 61    รายงานกิจกรรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
09 ก.พ. 61    รายงานการประชุมประจำเดือนบุคลากร เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
09 ก.พ. 61    รายงานกิจกรรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2561  กศน. อำเภอกุดชุม      รับ
09 ก.พ. 61    สรุปรายงานการประชุมประจำเดือนบุคลากร กศน.อำเภอไทยเจริญ  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
09 ก.พ. 61    จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการสูบบุหรี่และการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
09 ก.พ. 61    ขอความร่วมมือจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ และการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
08 ก.พ. 61    ขอความร่วมมือจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ และการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
08 ก.พ. 61    จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการสูบบุหรี่และการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
08 ก.พ. 61    ขอความร่วมมือจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการสูบบุหรี่และการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
08 ก.พ. 61    ขอความร่วมมือจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ และการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา  กศน. อำเภอกุดชุม      รับ
08 ก.พ. 61    การรายงานผลการดำเนินงานตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคณะรัฐมนตรี  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
08 ก.พ. 61    ผลการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง 07022561  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
08 ก.พ. 61    รายงานตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติฯ 6ก.พ.61  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
07 ก.พ. 61    รายงานผลการดำเนินการตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและมติคณะรัฐมนตรี  กศน. อำเภอกุดชุม      รับ
07 ก.พ. 61    รายงานนโยบายรัฐบาลทุกวันอังคาร  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
07 ก.พ. 61    ผลการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
07 ก.พ. 61    รายงานผลการประชุมคณะกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง  กศน. อำเภอกุดชุม      รับ
07 ก.พ. 61    ผลการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
07 ก.พ. 61    ผลการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อสรา้งความสามัคคีปรองดอง  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
06 ก.พ. 61    ผลการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
06 ก.พ. 61    ผลการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
06 ก.พ. 61    รายงานผลการดำเนินงานตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
06 ก.พ. 61    รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
06 ก.พ. 61    การดำเนินงานโครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยใจรัก”  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
05 ก.พ. 61    ส่งแผนพัฒนาผู้เรียน 2/60งบหลัง 20เปอร์เซ็น  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
05 ก.พ. 61    การดำเนินงานโครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ”  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
05 ก.พ. 61    รายงานการดำเนินงานโครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ"  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
05 ก.พ. 61    รายงานผลการดำเนินการตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและมติคณะรัฐมนตรี  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
02 ก.พ. 61    ขอร่วมมือรายงานผลการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่องการป้องกันและลด ความเสี่ยงอั  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
02 ก.พ. 61    รายงานการดำเนินงานโครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
02 ก.พ. 61    ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การป้องกันและ ลดความเสี่ยงอ  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
02 ก.พ. 61    ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การป้องกันและลดความเสี่ยงอันตราย  กศน. อำเภอกุดชุม      รับ
02 ก.พ. 61    เรื่องการป้องกันและลด ความเสี่ยงอันตรายต่อการบินและอากาศยาน จากการปล่อยโคมลอย/โคมควันและการจ  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
02 ก.พ. 61    ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่องการป้องกันและลด ความเสี่  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
01 ก.พ. 61    รายงานผลการดำเนินงานตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
01 ก.พ. 61    รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
01 ก.พ. 61    รายงานผลการดำเนินการตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและมติคณะรัฐมนตรี  กศน. อำเภอกุดชุม      รับ
01 ก.พ. 61    รายงานกิจกรรมส่งเสริมการอ่านประจำเดือนมกราคม2561  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
01 ก.พ. 61    รายงานจำนวนผู้ใช้บริการห้องสมุดประชาชนประจำเดือนมกราคม 2561  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
01 ก.พ. 61    รายงานผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดประชาชน ประจำเดือน ม.ค.61  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
01 ก.พ. 61    แผนการจัดทำกิจกรรมห้องสมุดประชาชน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
01 ก.พ. 61    ขอความร่วมมือและประชาสัมพันธ์ในการสรรหาผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
31 ม.ค. 61    ผลการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง 31012561  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
31 ม.ค. 61    รายงานตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติฯ 31 ม.ค.61  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
31 ม.ค. 61    รายงานจำนวนผู้ใช้บริการห้องสมุด  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
31 ม.ค. 61    จดหมายข่าวเดือนมกราคม ๒๕๖๑  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
31 ม.ค. 61    รายงาน 1คน 1ต้น 1ฝน  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
31 ม.ค. 61    ผลการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
31 ม.ค. 61    การสำรวจข้อมูลทางการลูกเสือของบุคลากรสังกัดสำนักงาน กศน.ประจำปี ๒๕๖๐  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
31 ม.ค. 61    ผลการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อสรา้งความสามัคคีปรองดอง  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
31 ม.ค. 61    รายงานผลการประชุมคณะกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง  กศน. อำเภอกุดชุม      รับ
31 ม.ค. 61    ผลการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
30 ม.ค. 61    ส่งรายงานผลการสำรวจทางการลูกเสือของบุคลากรสังกัด สำนักงาน กศน.ประจำปี ๒๕๖๐  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
30 ม.ค. 61    ส่งรายงานผลการสำรวจทางการลูกเสือของบุคลากรสังกัด สำนักงาน กศน.ประจำปี ๒๕๖๐  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
30 ม.ค. 61    ผลการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
30 ม.ค. 61    ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูล  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
30 ม.ค. 61    การอบรมลูกเสือวิสามัญชั้นความรู้เบื้องต้นฯ  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
30 ม.ค. 61    การรายงานผลการดำเนินงานตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคณะรัฐมนตรี  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
30 ม.ค. 61    รายงานนโยบายรัฐบาลทุกวันอังคาร  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
29 ม.ค. 61    การสำรวจข้อมูลทางการลูกเสือของบุคลากรสังกัดสำนักงาน กศน.  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
29 ม.ค. 61    รายงานผลการดำเนินการตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและมติคณะรัฐมนตรี  กศน. อำเภอกุดชุม      รับ
29 ม.ค. 61    โครงการพัฒนาครู กศน.ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสาร (Boot Camp)  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
29 ม.ค. 61    ขอความร่วมมือและประชาสัมพันธ์ในการสรรหาผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม  กศน. อำเภอกุดชุม      รับ
29 ม.ค. 61    รายงานผลการดำเนินงานโครงการในพระราชเสาวนีย์ฯของสมเด็ดพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ "โครงการ ๑ คน ๑ ต้น  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
29 ม.ค. 61    ขอรับเข็มเชิดชูเกียรติครู กศน.ประจำปี 2561  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
27 ม.ค. 61    โครงการ ๑ คน ๑ ต้น ๑ ฝน เพื่อปวงชนชาวไทย เดือน มกราคม ๒๕๖๑  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
27 ม.ค. 61    ผลการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง 26012561  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
27 ม.ค. 61    รายงานตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติฯ 26มค61  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
26 ม.ค. 61    ขอความร่วมมือและประชาสัมพันธ์ในการสรรหาผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
26 ม.ค. 61    โครงการพัฒนาครู กศน.ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสาร (Boot Camp)  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
26 ม.ค. 61    การจัดทำข้อมูลและปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี ประจำปี ๒๕๖๑  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
26 ม.ค. 61    ผลการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
26 ม.ค. 61    โครงการพัฒนาครู กศน.ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
25 ม.ค. 61    ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูล  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
25 ม.ค. 61    ส่งแบบสำรวจผู้จบการศึกษาปริญญาตรี  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
25 ม.ค. 61    ผลการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
25 ม.ค. 61    ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูล  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
24 ม.ค. 61    การจัดทำข้อมูลและปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี ประจำปี 2561  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
24 ม.ค. 61    การจัดทำข้อมูลและปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี ประจำปี 2561  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
24 ม.ค. 61    การจัดทำข้อมูลและปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี ประจำปี 2561  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
24 ม.ค. 61    ผลการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อสรา้งความสามัคคีปรองดอง  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
24 ม.ค. 61    รายงานมาตรการและแนวทางปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาโสเภณีเด็ก  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
24 ม.ค. 61    รายงานข้อมูลและแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
24 ม.ค. 61    มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาโสเภณีเด็ก  กศน. อำเภอกุดชุม      รับ
24 ม.ค. 61    การจัดทำข้อมูลและแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี ประจำปี ๒๕๖๑  กศน. อำเภอกุดชุม      รับ
24 ม.ค. 61    รายงานผลการประชุมคณะกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง  กศน. อำเภอกุดชุม      รับ
24 ม.ค. 61    โครงการพัฒนาครู กศน. ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสาร (Boot Camp)  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
24 ม.ค. 61    มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาโสเภณีเด็ก  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
24 ม.ค. 61    การจัดทำข้อมูลและแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี ประจำปี ๒๕๖๑  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
24 ม.ค. 61    มาตรการและแนวทางการปฏิบัติในการแก้ไขโสเภณีเด็ก  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
24 ม.ค. 61    ผลการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
23 ม.ค. 61    รายงานผลการดำเนินการตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและมติคณะรัฐมนตรี  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
23 ม.ค. 61    เรื่อง มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาโสเภณีเด็ก  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
22 ม.ค. 61    การขอรับงบประมาณงบเงินอุดหนุนค่าสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อฯสำหรับคนพิการประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
22 ม.ค. 61    รายงานผลการดำเนินการตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและมติคณะรัฐมนตรี  กศน. อำเภอกุดชุม      รับ
22 ม.ค. 61    บัญชีรายละเอียดการขอรับงบประมาณ ฯลฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
22 ม.ค. 61    การรายงานผลการดำเนินงานตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคณะรัฐมนตรี  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
21 ม.ค. 61    คำสั่งคุมสอบ n-net 260  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
19 ม.ค. 61    ส่งข้อมูลจำนวนข้อสอบ 2/60  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
19 ม.ค. 61    การขอรับงบประมาณงบเงินอุดหนุนค่าสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อฯ สำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ2561  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
19 ม.ค. 61    ผลการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง 15012561  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
19 ม.ค. 61    รายงานตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติฯ 15มค61  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
18 ม.ค. 61    ผลการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อสรา้งความสามัคคีปรองดอง  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
17 ม.ค. 61    รายงานนโยบายรัฐบาลทุกวันอังคาร  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
17 ม.ค. 61    รายงานการกรอกข้อมูลใช้เน็ต  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
17 ม.ค. 61    การรายงานผลการดำเนินงานตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคณะรัฐมนตรี  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
17 ม.ค. 61    ผลการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
17 ม.ค. 61    สำรวจข้อมูลการเช่าอินเทอร์เน็ต  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
17 ม.ค. 61    ผลการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
17 ม.ค. 61    รายงานผลการดำเนินงานตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
17 ม.ค. 61    รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
16 ม.ค. 61    การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน N-NET  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
15 ม.ค. 61    แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมทบทวนวิชาผู้บังคับบัญชาลูกเสือวิสามัญ  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
15 ม.ค. 61    รายงานผลการดำเนินการตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและมติคณะรัฐมนตรี  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
15 ม.ค. 61    แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมทบทวนวิชาผู้บังคับบัญชาลูกเสือวิสามัญ  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
12 ม.ค. 61    รายงานการประชุมประจำเดือนบุคลากร เดือน มกราคม ๒๕๖๑  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
12 ม.ค. 61    รายงานการประชุมประจำเดือนบุคลากร เดือน มกราคม ๒๕๖๑  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
12 ม.ค. 61    รายงานผลการดำเนินงานตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
12 ม.ค. 61    รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
11 ม.ค. 61    แจ้งการทำลายหนังสือราชการ  กศน. อำเภอกุดชุม      รับ
11 ม.ค. 61    รายงานผลการดำเนินการตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและมติคณะรัฐมนตรี  กศน. อำเภอกุดชุม      รับ
11 ม.ค. 61    รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมทบทวนวิชาผู้บังคับบัญชาลูกเสือวิสามัญ  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
11 ม.ค. 61    แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมทบทวนวิชาผู้บังคับบัญชาลูกเสือวิสามัญ  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
11 ม.ค. 61    รายงานผลการจัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2561  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
11 ม.ค. 61    รายงานผลการจัดกิจกรรม/โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
11 ม.ค. 61    รายงานผลการดำเนินการตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและมติคณะรัฐมนตรี  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
11 ม.ค. 61    ผลการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
10 ม.ค. 61    สรุปรายงานการประชุมประจำเดือนบุคลากร กศน.อำเภอไทยเจริญ เดือนมกราคม 2561  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
10 ม.ค. 61    การรายงานผลการดำเนินงานตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคณะรัฐมนตรี  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
10 ม.ค. 61    ผลการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์ฯ  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
10 ม.ค. 61    รายงานผลการจัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
10 ม.ค. 61    ผลการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
10 ม.ค. 61    ผลการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อสรา้งความสามัคคีปรองดอง  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
10 ม.ค. 61    ผลการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อสรา้งความสามัคคีปรองดอง  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
09 ม.ค. 61    ส่งรายชื่อเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านยาเสพติด (ย.อส.)  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
09 ม.ค. 61    ผลการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง08012561  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
09 ม.ค. 61    รายงานตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติฯ 8ม.ค.61  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
09 ม.ค. 61    รายงานการประชุมบุคลากร กศน.อำเภอเลิงนกทา ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๐  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
09 ม.ค. 61    รายงานผลการดำเนินการตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและมติคณะรัฐมนตรี  กศน. อำเภอกุดชุม      รับ
09 ม.ค. 61    ส่งรายงานการประชุมประจำเดือนธันวาคม  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
08 ม.ค. 61    รายงานนโยบายรัฐบาลทุกวันอังคาร  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
29 ธ.ค. 60    รายงาน1คน1ต้น1ฝน  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
29 ธ.ค. 60    รายงานปัญหาโสเภณีเด็ก  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
29 ธ.ค. 60    รายงานข้อมูลสมาชิกและจำนวนผู้ใช้บริการห้องสมุดประชาชน  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
29 ธ.ค. 60    แผนการจัดกิจกรรมห้องสมุดประชาชน เดือนมกราคม2561  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
29 ธ.ค. 60    รายงานกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ประจำเดือนธันวาคม 60  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
29 ธ.ค. 60    จดหมายข่าว ประจำเดือนธันวาคม 2560  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
27 ธ.ค. 60    ส่งรายชื่อเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด (ย.อส.)  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
27 ธ.ค. 60    รายงานนโยบายรัฐบาลทุกวันอังคาร  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
27 ธ.ค. 60    รายงานนโยบายรัฐบาลทุกวันอังคาร  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
27 ธ.ค. 60    ผลการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
27 ธ.ค. 60    รายงานนโยบายรัฐบาลทุกวันอังคาร  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
27 ธ.ค. 60    รายงานผลการดำเ&#  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
27 ธ.ค. 60    รายงานผลการดำเ&#  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
27 ธ.ค. 60    ผลการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
27 ธ.ค. 60    รายงานผลการประชุมคณะกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง  กศน. อำเภอกุดชุม      รับ
27 ธ.ค. 60    รายงานจดหมายข่าว ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ