01 มิ.ย. 63    สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือน พฤษภาคม 2563  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
01 มิ.ย. 63    ส่งแผนการจัดกิจกรรมห้องสมุดประชาชนอำเภอค้อวัง  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
01 มิ.ย. 63    รายงานสถิติข้อมูลผู้ใช้บริการห้องสมุดประชาชนอำเภอค้อวัง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
01 มิ.ย. 63    รายงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
01 มิ.ย. 63    จดหมายข่าวประจำเดือนพฤษภาคม 2563  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
01 มิ.ย. 63    รายงานสถิติและข้อมูลจำนวนสมาชิกห้องสมุดประชาชนอำเภอมหาชนะชัย พ.ค.63  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
01 มิ.ย. 63    สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤษภาคม 2563  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
01 มิ.ย. 63    แผนการจัดกิจกรรมห้องสมุดประชาชนอำเภอมหาชนะชัย  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
01 มิ.ย. 63    กิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดประชาชนอำเภอมหาชนะชัย พ.ค.63  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
01 มิ.ย. 63    การรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
01 มิ.ย. 63    รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
01 มิ.ย. 63    สถิติผู้ใช้บริการหสม.เดือนพฤษภาคม 2563  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
01 มิ.ย. 63    รายงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเดือนพฤษภาคม 2563  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
01 มิ.ย. 63    ส่งแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเดือนมิถุนายน 63  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
29 พ.ค. 63    จดหมายข่าวเดือนพฤษภาคม 2563  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
29 พ.ค. 63    สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน พฤษภาคม 2563  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
28 พ.ค. 63    รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานการจัดโครงการส่งเสริมประวัติศาสตร์ชาติไทย  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
26 พ.ค. 63    สำรวจข้อมูล  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
26 พ.ค. 63    สำรวจข้อมูล  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
25 พ.ค. 63    สำรวจข้อมูล  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
25 พ.ค. 63    รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
25 พ.ค. 63    การรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
25 พ.ค. 63    สำรวจข้อมูล  กศน. อำเภอกุดชุม      รับ
25 พ.ค. 63    เรื่อง สำรวจข้อมูล  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
25 พ.ค. 63    สำรวจข้อมูล  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
25 พ.ค. 63    รายงานความก้าวหน้าจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
25 พ.ค. 63    สำรวจข้อมูล  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
22 พ.ค. 63    รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานการจัดโครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยให้กับนัก  กศน. อำเภอกุดชุม      รับ
21 พ.ค. 63    รายงานไทยนิยม  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
21 พ.ค. 63    รายงานไทยนิยม  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
21 พ.ค. 63    สำรวจความต้องการกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ปัญหาหนี้สินข้าราชการครู  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
20 พ.ค. 63    รายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยมยั่งยืน  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
19 พ.ค. 63    รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
19 พ.ค. 63    การรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
15 พ.ค. 63    การสำรวจข้อมูลสถานศึกษาในระดับจังหวัด โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯกระทรวงศึก  กศน. อำเภอกุดชุม      รับ
15 พ.ค. 63    แบบสำรวจข้อมูลสถานศึกษาในระดับจังหวัด โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริฯกระทรวงศ  กศน. อำเภอคำเขื่อนแก้ว      รับ
15 พ.ค. 63    มาตรการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐในการบริหารราชการ และให้บริการประชาชน ในสภาวะวิกฤติ (  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
15 พ.ค. 63    มาตรการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐในการบริหารราชการ และให้บริการประชาชน ในสภาวะวิกฤติ  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
15 พ.ค. 63    แบบสำรวจข้อมูลสถานศึกษาในระดับจังหวัด โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯกระทรวงศึก  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
13 พ.ค. 63    รายงานการประชุมประจำเดือน เมษายน ๒๕๖3  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
13 พ.ค. 63    รายงานการประชุมประจำเดือน เมษายน 2563  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
12 พ.ค. 63    ตอบแบบสำรวจความต้องการการใช้บริการอินเตอร์เน็ตสาธารณะสู่ชุมชน  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
12 พ.ค. 63    รายงานผลการตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2562  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
12 พ.ค. 63    ส่งรายงานการประชุมประจำเดือนเมษายน 2563  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
12 พ.ค. 63    รายงานการประชุมประจำบุคลากร เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
12 พ.ค. 63    การรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
12 พ.ค. 63    รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
07 พ.ค. 63    รายงานการจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
07 พ.ค. 63    รายงานการตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภาคเรียนที่๒  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
07 พ.ค. 63    รายงานผลการจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๓  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
07 พ.ค. 63    ขอเชิญชวนปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
07 พ.ค. 63    รายงานการจัดกิจกรรมการปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
07 พ.ค. 63    ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
07 พ.ค. 63    ขอเชิญชวนปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๓  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
07 พ.ค. 63    การรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
07 พ.ค. 63    รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
05 พ.ค. 63    รายงานผลการจัดกิจกรรมจิตอาสาเฉพาะกิจ  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
05 พ.ค. 63    เรื่อง การดำเนินงานโครงการจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
05 พ.ค. 63    เรื่อง การจัดทำแผนกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาประจำเดือนและแผนจัดกิจกรรมจิตอาสาเฉพาะกิจ  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
05 พ.ค. 63    รายงานการตรวจสอบความซ้ำซ้อนของนักศึกษา 2562  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
05 พ.ค. 63    รายงานการตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
05 พ.ค. 63    รายงานจิตอาสาเฉพาะกิจประจำเดือนพฤษภาคม 2563  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
01 พ.ค. 63    ส่งแผนการจัดกิจกรรมห้องสมุดประชาชนอำเภอค้อวัง  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
01 พ.ค. 63    รายงานสถิติข้อมูลผู้ใช้บริการห้องสมุดประชาชนอำเภอค้อวัง ประจำเดือน เมษายน 2563  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
01 พ.ค. 63    รายงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
01 พ.ค. 63    จดหมายข่าวประจำเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖3  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
01 พ.ค. 63    รายงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านประจำเดือน เมษายน 2563  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
01 พ.ค. 63    ส่งแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านประจำเดือน พฤษภาคม 2563  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
01 พ.ค. 63    ส่งแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านประจำเดือน พฤษภาคม 2563  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
01 พ.ค. 63    รายงานจำนวนผู้ใชบริการห้องสมุดประชาชน ประจำเดือนเมษายน 2563  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
01 พ.ค. 63    ส่งสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๓  กศน. อำเภอกุดชุม      รับ
01 พ.ค. 63    สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน เมษายน 2563  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
01 พ.ค. 63    รายงานสถิติห้องสมุดฯ เดือนเมษายน 63  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
01 พ.ค. 63    รายงานกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเดือนเมษายน 2563  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
01 พ.ค. 63    ส่งแผนกิจกรรมห้องสมุดฯ เดือนพฤษภาคม 63  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
01 พ.ค. 63    ขออนุมัติแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เดือน พ.ค.ุ63  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
01 พ.ค. 63    รายงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ประจำเดือน เมษายน 2563  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
01 พ.ค. 63    รานงานจำนวนผู้ใช้บริการห้องสมุดประชาชนอำเภอทรายมูล  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
30 เม.ย. 63    รายงานข้อมูลสถิติและจำนวนสมาชิกห้องสมุดประชาชน  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
30 เม.ย. 63    กิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดประชาชน  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
30 เม.ย. 63    แผนการจัดกิจกรรมห้องสมุดประชาชน  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
30 เม.ย. 63    จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจดำเดือน เม.ย. 63  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
30 เม.ย. 63    รายงานมาตรการนำโดยยุงลาย  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
30 เม.ย. 63    ขอความร่วมมือดำเนินมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย ปี ๒๕๖๓  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
30 เม.ย. 63    ขอความร่วมมือดำเนินมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย ปี ๒๕๖๓  กศน. อำเภอกุดชุม      รับ
30 เม.ย. 63    รายงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดประชาชนอำเภอไทยเจริญ ประจำเดือน เมษายน 2563  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
30 เม.ย. 63    แผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดประชาชนอำเภอไทยเจริญ ประจำเดือน พฤษภาคม 2563  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
30 เม.ย. 63    รายงานจำนวนผู้ใช้บริการห้องสมุดประชาชนอำเภอไทยเจริญ ประจำเดือนเมษายน 63  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
30 เม.ย. 63    แบบรายงานผลการดำเนินการป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย ปี ๒๕๖๓  กศน. อำเภอคำเขื่อนแก้ว      รับ
30 เม.ย. 63    ขอความร่วมมือดำเนินมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย ปี 2563  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
30 เม.ย. 63    จดหมายข่าวประจำเดือนเมษายน63  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
30 เม.ย. 63    รายงานผลการดำเนินมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย ปี 2563  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
30 เม.ย. 63    รายงานผลการดำเนินการป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย ปี 2563  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
30 เม.ย. 63    แบบรายงานผลการดำเนินมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
30 เม.ย. 63    รายงานการป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย ปี ๒๕๖๓  กศน. อำเภอเมืองยโสธร      รับ
30 เม.ย. 63    ขอความร่วมมือในการดำเนินงานป้องกันเด็กจมนำ้ฯ  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
29 เม.ย. 63    สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖3  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
28 เม.ย. 63    รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานการจัดโครงการส่งเสริมประวัติศาสตร์ชาติไทย  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
28 เม.ย. 63    สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือนเมษายน 2563  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
28 เม.ย. 63    รายงานผลการดำเนินงานมาตรการอำนวยความสะดวก  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
28 เม.ย. 63    รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
28 เม.ย. 63    การรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
28 เม.ย. 63    แผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการอาชีพชุมชน และภาษาต่างประเทศ ไตรมาส ๓ - ๔  กศน. อำเภอคำเขื่อนแก้ว      รับ
28 เม.ย. 63    รายงานจดหมายข่าวประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
27 เม.ย. 63    รายงานการดำเนินงานตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
27 เม.ย. 63    รายงานแผนการปฏิบัติงานจิตอาสา ของหน่วยงานสังกัดสำนักงาน กศน.  กศน. อำเภอคำเขื่อนแก้ว      รับ
27 เม.ย. 63    การรายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
27 เม.ย. 63    รายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยมยั่งยืน  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
27 เม.ย. 63    การรายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
27 เม.ย. 63    สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน เมษายน 2563  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
24 เม.ย. 63    การรายงานแผนการปฏิบัติงานจิตอาสา ของหน่วยงานสังกัดสำนักงาน กศน.  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
24 เม.ย. 63    รายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ประจำเดือนเมษายน63  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
23 เม.ย. 63    รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานการจัดโครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยให้กับนัก  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
23 เม.ย. 63    รายงานแผนก การปฏิบัติงานจิตอาสา ของหน่วยงานสังกัดสำนักงานกศน.  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
23 เม.ย. 63    รายงานการติดตามความก้าวหน้าการพัฒนา กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
23 เม.ย. 63    การรายงานแผนการปฏิบัติงานจิตอาสา ของหน่วยงานสังกัดสำนักงาน กศน.ประจำปีงบประมาณ 2563 และรายง  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
22 เม.ย. 63    รายงานการติดตามความก้าวหน้า กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
22 เม.ย. 63    รายงานความก้าวหน้าจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
22 เม.ย. 63    การรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
22 เม.ย. 63    รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
22 เม.ย. 63    การรายงานแผนการปฏิบัติงานจิตอาสา ของหน่วยงานสังกัดสำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ 2563 และรายงานผลการป  กศน. อำเภอกุดชุม      รับ
22 เม.ย. 63    รายงานความก้าวหน้าการพัฒนา กศน.ตำบลต้นแบบ พรีเมี่ยม  กศน. อำเภอกุดชุม      รับ
22 เม.ย. 63    การรายงานการปฏิบัติงานจิตอาสา ของหน่วยงานสังกัดสำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ 2563  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
22 เม.ย. 63    รายงานแผนการปฏิบัติงานจิตอาสาฯประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓และรายงานผลการปฏิบัติงานจิตอาสา (ตุลาคม-๖๒-มีนาคม  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
21 เม.ย. 63    ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในพิธีเปิดงานโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน “ปีใหม่ปลอดภัยเมาไม่ขับ”  กศน. อำเภอคำเขื่อนแก้ว      รับ
21 เม.ย. 63    รายงานความก้าวหน้าการพัฒนา กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
20 เม.ย. 63    การรายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
20 เม.ย. 63    รายงานผลการดำเนินการประชาสัมพันธ์ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  กศน. อำเภอกุดชุม      รับ
20 เม.ย. 63    ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในพิธีเปิดงานโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตูทางถนน "ปีใหม่ปลอดภัยเมาไมาขับ"  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
20 เม.ย. 63    ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในพิธีเปิดงานโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน ปีใหม่ปลอดภัยเมาไม่ขับ  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
20 เม.ย. 63    ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในพิธีเปิดงานโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน ปีใหม่ปลอดภัยเมาไม่ขับ  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
20 เม.ย. 63    ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในพิธีเปิดงานโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน ปีใหม่ปลอดภัยเมาไม่ขับ  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
20 เม.ย. 63    รายงานแผนและผลการปฏิบัติงานจิตอาสาประจำปีงบประมาณ 2563  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
20 เม.ย. 63    ขอความเห็นชอบในการจัดซื้อวัสดุฝึกอาชีพหลักสูตร ๓๕ ชั่วโมง การทอผ้าลูกหวาย  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
20 เม.ย. 63    ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติ  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
16 เม.ย. 63    การดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ 70 ชั่วโมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
13 เม.ย. 63    แบบยืนยันการดำเนินงานโครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ  กศน. อำเภอคำเขื่อนแก้ว      รับ
13 เม.ย. 63    การดำเนินงานโครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในช่วงสถานการณ์กา  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
13 เม.ย. 63    การดำเนินงานโครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
13 เม.ย. 63    การดำเนินงานโครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
13 เม.ย. 63    การดำเนินงานโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
13 เม.ย. 63    การดำเนินงานโครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2563 ในช่วงสถานการณ์การแพร  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
10 เม.ย. 63    รายงานผลการดำเนินการจัดสอบการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-exam)  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
10 เม.ย. 63    รายงานการประชุมประจำเดือน มีนาคม 2563  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
10 เม.ย. 63    รายงานการประชุมประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖3  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
09 เม.ย. 63    คืนเงินงบประมาณโครงการความร่วมมือการผลิตดูแลผู้สูงอายุระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและ กระทรวงสาธ  กศน. อำเภอกุดชุม      รับ
09 เม.ย. 63    ส่งรายงานการประชุมประจำเดือนมีนาคม 2563  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
08 เม.ย. 63    รายงานการประชุมประจำเดือนบุคลากร เดือน มีนาคม ๒๕๖๓  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
07 เม.ย. 63    รายงานผลการดำเนินการปรับปรุงข้อมูลบนเว๊บไซต์ของสถานศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ แ  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
07 เม.ย. 63    การจัดงานวันรักการอ่าน ประจำปี 2563  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
07 เม.ย. 63    การจัดงานวันรักการอ่าน ประจำปี ๒๕๖๓  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
07 เม.ย. 63    รายงานผลการดําเนินการปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ของสถานศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐและเป็นปั  กศน. อำเภอคำเขื่อนแก้ว      รับ
03 เม.ย. 63    โครงการพัฒนาครู กศน.ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Boot Camp)  กศน. อำเภอคำเขื่อนแก้ว      รับ
03 เม.ย. 63    สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือน มีนาคม 2563  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
03 เม.ย. 63    โครงการพัฒนาครู กศน.ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Boot Camp)  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
03 เม.ย. 63    รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานการจัดโครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยให้กับนัก  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
03 เม.ย. 63    ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนก่อสร้างห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอราศีไศล จังห  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
03 เม.ย. 63    แผนลงทะเบียนวิชากัญชา  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
03 เม.ย. 63    รายงานวิชาเลือกกัญชาและกัญชงศึกษา  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
03 เม.ย. 63    รายงานจดหมายข่าวประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
03 เม.ย. 63    จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจดำเดือน มี.ค. 63  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
03 เม.ย. 63    จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจดำเดือน มี.ค. 63  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
03 เม.ย. 63    ขออนุมัติแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
03 เม.ย. 63    รายงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ประจำเดือน มีนาคม 2563  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
02 เม.ย. 63    รายงานข้อมูลสถานศึกษาที่วางแผนเปิดเรียนในรายวิชาเลือกกัญชาและกัญชงศึกษา  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
02 เม.ย. 63    สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน มีนาคม 2562  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
02 เม.ย. 63    รายงานข้อมูลสถานศึกษาที่วางแผนเปิดเรียน วิชากัญชากัญชง  กศน. อำเภอคำเขื่อนแก้ว      รับ
02 เม.ย. 63    รานงานจำนวนผู้ใช้บริการห้องสมุดประชาชนอำเภอทรายมูล  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
02 เม.ย. 63    รายงานข้อมูลสถานศึกษาที่วางแผนเปิดเรียนในรายวิชาเลือกกัญชาและกัญชงศึกษา เพื่อใช้เป็นยาอย่าง ชาญฉลาด  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
01 เม.ย. 63    รายงานผลการจัดกิจกรรมห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่ร่วมกับ อำเภอยิ้มเคลื่อนที่  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
01 เม.ย. 63    รายงานสถิติข้อมูลผู้ใช้บริการห้องสมุดประชาชนอำเภอค้อวัง  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
01 เม.ย. 63    รายงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
01 เม.ย. 63    ส่งแผนการจัดกิจกรรมห้องสมุดประชาชนอำเภอค้อวัง  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
01 เม.ย. 63    ส่งสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓  กศน. อำเภอกุดชุม      รับ
31 มี.ค. 63    การดำเนินงานโครงการจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
31 มี.ค. 63    เรื่อง จดหมายข่าวประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖3  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
31 มี.ค. 63    จดหมายข่าวประจำเดือนมีนาคม63  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
31 มี.ค. 63    สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือนมีนาคม 63  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
31 มี.ค. 63    รายงานสถิติผู้ใช้บริการห้องสมุดประชาชนฯ  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
31 มี.ค. 63    รายงานกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเดือนมีนาคม 2563  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
31 มี.ค. 63    ส่งแผนกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเดือนเมษายน 63  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
27 มี.ค. 63    การดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืนของสำนักงาน กศน.  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
27 มี.ค. 63    สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน มีนาคม 2563  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
26 มี.ค. 63    โครงการพัฒนาครู กศน.ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Boot Camp)  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
25 มี.ค. 63    การขอปรับแบบแปลนก่อสร้าง และปร.4 ปร.5  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
24 มี.ค. 63    รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
24 มี.ค. 63    เชิญเป็นเกียรติในกิจกรรมการมอบหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือแอลกอฮอล์ตามโครงการจัดการเรียนรู้การทำหน้ากา  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
24 มี.ค. 63    รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานการจัดโครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยให้กับนัก  กศน. อำเภอกุดชุม      รับ
23 มี.ค. 63    รายงานความก้าวหน้าจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
23 มี.ค. 63    รายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน  กศน. อำเภอคำเขื่อนแก้ว      รับ
23 มี.ค. 63    รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานการจัดโครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยฯ  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
20 มี.ค. 63    การรายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
20 มี.ค. 63    รายงานการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยมยั่งยืน  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
20 มี.ค. 63    รายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยมยั่งยืน  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
20 มี.ค. 63    สำรวจความต้องการในการจ้างงาน  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
19 มี.ค. 63    สำรวจการจ้างงาน  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
19 มี.ค. 63    การรายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน  กศน. อำเภอกุดชุม      รับ
19 มี.ค. 63    รายงานการจัดทำหน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
18 มี.ค. 63    เชิญเป็นเกียรติมอบหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือ  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
16 มี.ค. 63    รายงานติดตามผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีฯในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมและแก้ไขสถานการณ  กศน. อำเภอกุดชุม      รับ