30 ต.ค. 63    สรุปประจำเดือนตค.ุ63  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
30 ต.ค. 63    รายงานสถิติผู้ใช้บริการห้องสมุด เดือนตุลาคม 63  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
30 ต.ค. 63    รายงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเดือนตุลาคม 63  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
30 ต.ค. 63    นำส่งแผนกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเดือนพฤศจิกายน 2563  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
29 ต.ค. 63    สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน ตุลาคม 2563  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
29 ต.ค. 63    รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานการจัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
29 ต.ค. 63    จดหมายข่าวประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖3  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
29 ต.ค. 63    รายงานผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและเสริมสร้างความเข้าใจ  กศน. อำเภอคำเขื่อนแก้ว      รับ
29 ต.ค. 63    สรุปผลการปฏิบัติงานเดือนตุลาคม2563  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
29 ต.ค. 63    การรายงานผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและเสริมสร้างความเข้าใจ  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
29 ต.ค. 63    จดหมายข่าวประจำเดือนตุลาคม 63  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
28 ต.ค. 63    สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖3  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
28 ต.ค. 63    รายงานการจัดกิจกรรมจิตอาสาฯ  กศน. อำเภอกุดชุม      รับ
27 ต.ค. 63    รายงานจิตอาสา  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
27 ต.ค. 63    รายงานจิตอาสาถวายพระราชกุศลฯ  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
27 ต.ค. 63    จิตอาสาถวายพระราชกุศลฯ  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
26 ต.ค. 63    เรื่อง การจัดกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชากาธิเบศร  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
26 ต.ค. 63    รายงานจิตอาสา  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
26 ต.ค. 63    รายงานและติดตามผลการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการของจังหวัดยโสธร  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
26 ต.ค. 63    การรายงานการจัดกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหา  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
26 ต.ค. 63    รายงานผลการจัดกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชากาธิเบศร  กศน. อำเภอคำเขื่อนแก้ว      รับ
26 ต.ค. 63    ส่งรายงานและติดตามผลการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการของจังหวัดยโสธร  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
26 ต.ค. 63    ขออนุญาตลาพักผ่อน  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
26 ต.ค. 63    รายงานและติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
26 ต.ค. 63    รายงานผลการจัดกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชากาธิเบศร  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
22 ต.ค. 63    รายงานโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการของจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
21 ต.ค. 63    สำรวจข้อมูลการจัดทำโครงการ/กิจกรรม เรื่อง โคก หนองนา โมเดล  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
21 ต.ค. 63    รายงานแบบสรุปผลการดำเนินการ โครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
20 ต.ค. 63    เกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการ ตามกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ รอบที่ 5 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2567  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
12 ต.ค. 63    การจัดทำรายงานการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ 2563  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
12 ต.ค. 63    รายงานการประชุมประจำเดือนกันยายน2563  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
09 ต.ค. 63    รายงานการประชุมประจำเดือน กันยายน 2563  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
07 ต.ค. 63    รายงานการประชุมประจำเดือน กันยายน ๒๕๖3  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
06 ต.ค. 63    รายงานการประชุมประจำเดือนบุคลากร เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
05 ต.ค. 63    รายงานผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและเสริมสร้างความเข้าใจ  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
05 ต.ค. 63    รานงานผลการดำเนินงานการป้องกันและเสริมสร้างความเข้าใจ  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
05 ต.ค. 63    รายงานผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและเสริมสร้างความเข้าใจ  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
05 ต.ค. 63    รายงานผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและเสริมสร้างความเข้าใจ  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
05 ต.ค. 63    ส่งสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓  กศน. อำเภอกุดชุม      รับ
05 ต.ค. 63    การดำเนินงานโครงการจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
05 ต.ค. 63    รายงานผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและเสริมสร้างความเข้าใจ  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
05 ต.ค. 63    การรายงานผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและเสริมสร้างความเข้าใจ  กศน. อำเภอกุดชุม      รับ
05 ต.ค. 63    รายงานผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและเสริมสร้างความเข้าใจ  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
02 ต.ค. 63    รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานการจัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
01 ต.ค. 63    รายงานสถิติข้อมูลผู้ใช้บริการห้องสมุดประชาชนอำเภอค้อวัง ประจำปีงบประมาณ2563  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
01 ต.ค. 63    รายงานสถิติข้อมูลด้านการส่งเสริมการอ่าน ประจำปีงบ 2563        รับ
01 ต.ค. 63    รายงานสถิติข้อมูลด้านการส่งเสริมการอ่าน งบประมาณ 2563  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
01 ต.ค. 63    รายงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ประจำเดือน ก.ย.2563  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
01 ต.ค. 63    สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน กันยายน 2563  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
01 ต.ค. 63    รายงานสถิติข้อมูลผู้ใช้บริการห้องสมุดประชาชนอำเภอค้อวัง ประจำเดือน กันยายน 2563  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
01 ต.ค. 63    รายงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
01 ต.ค. 63    ส่งแผนการจัดกิจกรรมห้องสมุดประชาชนอำเภอค้อวัง  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
01 ต.ค. 63    สั่งจองสมุดบันทึก (ไดอารี่ กศน. 2564)  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
01 ต.ค. 63    รายงานสถิติผุ้ใช้บริการห้องสมุดฯ เดือนกันยายน 2563  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
01 ต.ค. 63    รายงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเดือนกันยายน 63  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
01 ต.ค. 63    นำส่งแผนกิจกรรมห้องสมุดประจำเดือนตุลาคม 2563  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
30 ก.ย. 63    เรื่อง รับรายงานตัวข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงาน กศน.  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
30 ก.ย. 63    สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
30 ก.ย. 63    รายงานจดหมายข่าว ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
30 ก.ย. 63    จดหมายข่าวเดือนกันยายน 2563  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
30 ก.ย. 63    สรุปประจำเดือนกย.63  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
30 ก.ย. 63    สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือนกันยายน 2563  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
29 ก.ย. 63    สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนกันยายน2563  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
25 ก.ย. 63    เชิญร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
22 ก.ย. 63    รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
17 ก.ย. 63    รายงานการประชุมประจำเดือน สิงหาคม 2563  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
14 ก.ย. 63    ส่งรายงานการประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2563  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
14 ก.ย. 63    รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
14 ก.ย. 63    รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
14 ก.ย. 63    การรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
11 ก.ย. 63    ยืนยันจำนวนกลุ่มเป้าหมายผู้ไม่รู้หนังสือ  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
11 ก.ย. 63    การเปิดรับฟังความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษา เพื่อส่งเสริมสิทธิเสรีภาพฯ  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
11 ก.ย. 63    การเปิดรับฟังความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษา เพื่อส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นตามบทบัญญั  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
11 ก.ย. 63    การเปิดรับฟังความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษาฯ  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
11 ก.ย. 63    รายงานการประชุมประจำเดือนบุคลากร เดือน กันยายน ๒๕๖๓  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
11 ก.ย. 63    การเปิดรับฟังความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษา เพื่อส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นตามบทบัญญั  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
11 ก.ย. 63    ยืนยันจำนวนกลุ่มเป้าหมายผู้ไม่รู้หนังสือ  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
10 ก.ย. 63    ยืนยันจำนวนกลุ่มเป้าหมายผู้ไม่รู้หนังสือเพื่อประกอบข้อมูลจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2565  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
10 ก.ย. 63    ยืนยันจำนวนกลุ่มเป้าหมายผู้ไม่รู้หนังสือเพื่อประกอบข้อมูลจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
09 ก.ย. 63    การเปิดรับฟังความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษา เพื่อส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นตามบทบัญญั  กศน. อำเภอกุดชุม      รับ
09 ก.ย. 63    ส่งสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓  กศน. อำเภอกุดชุม      รับ
08 ก.ย. 63    การเปิดรับฟังความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษา เพื่อส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ต  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
08 ก.ย. 63    รายงานผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและเสริมสร้างความเข้าใจ  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
08 ก.ย. 63    สรุปประจำเดือนสิงหา63  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
08 ก.ย. 63    สรุปประจำเดือนสิงหา63  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
08 ก.ย. 63    รายงานผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและเสริมสร้างความเข้าใจ  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
08 ก.ย. 63    รายงานผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและเสริมสร้างความเข้าใจ  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
05 ก.ย. 63    สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน สิงหาคม 2563  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
02 ก.ย. 63    เชิญร่วมบริจาคทรัพย์ในการถวายผ้ากฐินพระราชทาน ปี 2563  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
02 ก.ย. 63    รายงานสถิติผู้ใช้บริการห้องสมุดเดือนสิงหาคม 2563  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
02 ก.ย. 63    รายงานกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเดือนสิงหาคม 2563  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
02 ก.ย. 63    นำส่งแผนกิจกรรมห้องสมุดประจำเดือนกันยายน 2563  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
01 ก.ย. 63    การดำเนินงานโครงการจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
01 ก.ย. 63    การดำเนินงานโครงการจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
01 ก.ย. 63    การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2564  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
01 ก.ย. 63    ขออนุมัติกันเงินงบประมาณเพื่อใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค งบอุดหนุนทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  กศน. อำเภอกุดชุม      รับ
31 ส.ค. 63    การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรสเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๔  กศน. อำเภอกุดชุม      รับ
31 ส.ค. 63    การรายงานผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและเสริมสร้างความเข้าใจ  กศน. อำเภอกุดชุม      รับ
31 ส.ค. 63    กิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดประชาชนอำเภอมหาชนะชัย ส.ค.63  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
31 ส.ค. 63    รายงานสถิติและข้อมูลจำนวนสมาชิกห้องสมุดประชาชนอำเภอมหาชนะชัย ส.ค.63  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
31 ส.ค. 63    แผนการจัดกิจกรรมห้องสมุดประชาชนอำเภอมหาชนะชัย ก.ย. 63  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
31 ส.ค. 63    จดหมายข่าวเดือนสิงหาคม 63  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
31 ส.ค. 63    รายงานจดหมายข่าวประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
30 ส.ค. 63    จดหมายข่าวประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖3  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
30 ส.ค. 63    สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖3  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
28 ส.ค. 63    รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานการจัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
28 ส.ค. 63    สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน สิงหาคม 2563  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
28 ส.ค. 63    การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2564  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
28 ส.ค. 63    สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือนสิงหาคม 2563  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
28 ส.ค. 63    การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2564  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
28 ส.ค. 63    การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2564  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
25 ส.ค. 63    การรายงานการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓  กศน. อำเภอกุดชุม      รับ
25 ส.ค. 63    การรายงานการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาประจำเดือน สิงหาคม 2563  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
21 ส.ค. 63    การรายงานการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาประจำเดือน สิงหาคม 2563  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
20 ส.ค. 63    การรายงานการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาประจำเดือนสิงหาคม 2563  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
20 ส.ค. 63    การรายงานการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาประจำเดือนสิงหาคม 2563  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
20 ส.ค. 63    การรายงานการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาประจำเดือนสิงหาคม 2563  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
17 ส.ค. 63    รายงานการประชุมประจำเดือน กรกฎาคม 2563  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
17 ส.ค. 63    รายงานผลการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
14 ส.ค. 63    รายงานการประชุมประจำเดือนกรกฎาคม63  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
13 ส.ค. 63    รายงานการประชุมประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖3  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
13 ส.ค. 63    รายงานการประชุมประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖3  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
13 ส.ค. 63    รายงานจิตอาสาเฉพาะกิจประจำเดือนสิงหาคม 2563  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
13 ส.ค. 63    รายงานการประชุมประจำบุคลากร เดือน สิงหาคม ๒๕๖๓  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
11 ส.ค. 63    สำรวจที่ตั้ง กศน.ตำบล  กศน. อำเภอคำเขื่อนแก้ว      รับ
11 ส.ค. 63    การสำรวจที่ตั้ง กศน.ตำบล  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
10 ส.ค. 63     ส่งแบบตอบรับร่วมอบรมเรื่องการปกครองระบบประชาธิปไตยฯ  กศน. อำเภอคำเขื่อนแก้ว      รับ
10 ส.ค. 63    รายงานจำนวนผู้ใช้บริการห้องสมุดประชาชน ประจำเดือนกรกฎาคม 2563  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
10 ส.ค. 63    ขออนุญาตลากิจส่วนตัว  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
07 ส.ค. 63    ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมอบรม  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
07 ส.ค. 63    เข้ารับการอบรมเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
06 ส.ค. 63    รายงานผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและเสริมสร้างความเข้าใจ  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
06 ส.ค. 63    ขอเชิญเข้าอบรมเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิไตยฯ  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
06 ส.ค. 63    ขอเชิญเข้ารับการอบรมเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหาก  กศน. อำเภอกุดชุม      รับ
06 ส.ค. 63    ขอเชิญร่วมทำบุญทอกผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุม ห้องวิชาชีพ และปรับปรุงภูมิทัศน  กศน. อำเภอกุดชุม      รับ
06 ส.ค. 63    ตอบรับการเข้าร่วมอบรม  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
05 ส.ค. 63    สรปผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและเสริมสร้างความเข้าใจ  กศน. อำเภอเมืองยโสธร      รับ
05 ส.ค. 63    สรุปผลการปฎิบัติงาน ประจำเดือน กรกฎาคม 2563  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
05 ส.ค. 63    สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน กรกฎาคม 2563  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
05 ส.ค. 63    ขอเชิญเข้ารับการการอบรมเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระม  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
05 ส.ค. 63    ขอทราบแผนแม่บท อพ.สธ.-หน่วยงาน ระยะที่ ๕ ปีที่เจ็ด (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) ฯ  กศน. อำเภอกุดชุม      รับ
05 ส.ค. 63    สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน กรกฎาคม 2563  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
05 ส.ค. 63    แผนแม่บท อพ.สธ.หน่วยงานระยะที่ ๕ปีที่เจ็ด  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
04 ส.ค. 63    ส่งสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓  กศน. อำเภอกุดชุม      รับ
04 ส.ค. 63    ขอเชิญทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุมห้องวิชาชีพ และปรับปรุงภูมิทัศน์สำนั  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
04 ส.ค. 63    การรายงานผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและเสริมสร้างความเข้าใจ  กศน. อำเภอกุดชุม      รับ
03 ส.ค. 63    ขอเปลี่ยนแปลงวันจัดกิจกรรม  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
03 ส.ค. 63    รายงานผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและเสริมสร้างความเข้าใจ  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
03 ส.ค. 63    รายงานสถิติและข้อมูลจำนวนสมาชิกห้องสมุดประชาชนอำเภอมหาชนะชัย ก.ค.63  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
03 ส.ค. 63    กิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดประชาชนอำเภอมหาชนะชัย ก.ค.63  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
03 ส.ค. 63    แผนการจัดกิจกรรมห้องสมุดประชาชนอำเภอมหาชนะชัย ส.ค. 63  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
01 ส.ค. 63    รายงานผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและเสริมสร้างความเข้าใจ  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
01 ส.ค. 63    จดหมายข่าวประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖3  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
01 ส.ค. 63    จดหมายข่าวเดือน กค 63  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
01 ส.ค. 63    สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือนกรกฎาคม 63  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
01 ส.ค. 63    รายงานผลการดำเนินงานด้านป้องกันและเสริมสร้างความเข้าใจ  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
01 ส.ค. 63    ขออนุมัติแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เดือน ส.ค.ุ63  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
31 ก.ค. 63    รายงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ประจำเดือน ก.ค.2563  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
31 ก.ค. 63    รานงานจำนวนผู้ใช้บริการห้องสมุดประชาชนอำเภอทรายมูล  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
31 ก.ค. 63    รายงานจำนวนผู้ใช้บริการห้องสมุดฯ ก.ค. 2563  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
31 ก.ค. 63    รายงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเดือนกรกฏาคม 63  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
31 ก.ค. 63    รายงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเดือนกรกฏาคม 63  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
31 ก.ค. 63    นำส่งแผนห้องสมุดเดือนสิงหาคม 2563  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
31 ก.ค. 63    รายงานจดหมายข่าวประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖3  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
31 ก.ค. 63    รายงานผลการดำเนินเงานด้านการป้องกันและเสริมสร้างความเข้าใจ  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
31 ก.ค. 63    รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานการจัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
31 ก.ค. 63    รายงานการจัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
31 ก.ค. 63    รายงานผลการจัดกิจกรรมจิตอาสาและจิตอาสาเฉพาะกิจในปีงบประมาณ ๒๕๖๓  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
31 ก.ค. 63    รายงานผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและเสริมสร้างความเข้าใจ  กศน. อำเภอคำเขื่อนแก้ว      รับ
31 ก.ค. 63    รายงานสถานที่ตั้งกศน.ตำบล  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
30 ก.ค. 63    การสำรวจสถานที่ตั้ง กศน.ตำบล  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
30 ก.ค. 63    การจัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
30 ก.ค. 63    การจัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓        รับ
30 ก.ค. 63    ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลบุคลากร  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
30 ก.ค. 63    การสำรวจสถานที่ตั้ง กศน.ตำบล  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
30 ก.ค. 63    ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลบุคลากร  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
29 ก.ค. 63    การรายงานจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖3  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
29 ก.ค. 63    รายงานผลการดำเนินโครงการจิตอาสา ฯ  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
29 ก.ค. 63    รายงานผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาประจำเดือน ก.ค.63  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
29 ก.ค. 63    การสำรวจข้อมูลบุคลากร  กศน. อำเภอคำเขื่อนแก้ว      รับ
29 ก.ค. 63    รายงานสำรวจข้อมูลบุคลากร  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
29 ก.ค. 63    สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน กรกฎาคม 2563  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
29 ก.ค. 63    ส่งแบบสำรวจบุคลากรในสังกัดที่ยังไม่มีใบประกอบวิชาชีพ  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
29 ก.ค. 63    การรายงานผลโครงการจิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจทุกวันที่ 4  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
29 ก.ค. 63    รายงานผลการปฏิบัติงานจิตอาสาฯ  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
29 ก.ค. 63    ขอทราบแผนแม่บท ฯ  กศน. อำเภอค้อวัง      รับ
23 ก.ค. 63    การส่งข้อมูลจำนวนข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1/2563  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
22 ก.ค. 63    รายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยมยั่งยืน  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
21 ก.ค. 63    รายงานไทยนิยม  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
21 ก.ค. 63    แจ้งเลือ่นโครงการดิจิทัลรุ่นที่ 2  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
18 ก.ค. 63    รายงานความคืบหน้าการดำเนินการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
17 ก.ค. 63    รายงานความคืบหน้าการดำเนินการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ
17 ก.ค. 63    รายงานการประชุมประจำบุคลากร เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
17 ก.ค. 63    รายงานความคืบหน้าการดำเนินการขับเคลื่อนหลักสูตรด้านการทุจริตศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓  กศน. อำเภอทรายมูล      รับ
17 ก.ค. 63    รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการขับเคลื่อนหลักสูตรด้านทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  กศน. อำเภอมหาชนะชัย      รับ
17 ก.ค. 63    รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการขับเคลื่อนหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  กศน. อำเภอป่าติ้ว      รับ
17 ก.ค. 63    รายงานการประชุมประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖3  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
17 ก.ค. 63    รายงานการประชุมประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖3  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
17 ก.ค. 63    รายงานการประชุมประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖3  กศน. อำเภอไทยเจริญ      รับ
16 ก.ค. 63    รายงานการประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2563  กศน. อำเภอเลิงนกทา      รับ